Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 311/07 Ob-18343/07 , Stran 4924
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine: Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih vsebin na kulturnih spomenikih Sklop 2: (so)financiranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih Predmet razpisa niso: – kulturni spomeniki, ki so v lasti občin, – kulturni spomeniki, ki so upravičeni do proračunskih sredstev na osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (»kulturni tolar« – ZSNNPK- UPB1, Ur. l. RS, št. 14/03), – kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije, – objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik, – začasno razglašeni kulturni spomeniki. II. Upravičeni stroški (so)financiranja V (so)financiranje so vključeni samo upravičeni stroški, opredeljeni v nadaljevanju po posameznih sklopih. Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne spada med upravičene stroške. Stroški so upravičeni le, če: – bodo nastali od objave tega razpisa do roka za končanje projekta, – so nujni za izvedbo projekta. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec. Sklop 1: Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in so lahko: – stroški sanacije temeljev, – stroški sanacije sten (zidovi), – stroški sanacije stropov, – stroški sanacije stopnišč, – stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, – stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade), – stroški sanacije stavbnega pohištva – okna, vrata, – stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov, – stroški sanacije tlakov, – drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika. Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalnih sistemov in podobno), praviloma niso predmet sofinanciranja Ministrstva za kulturo. Sklop 2: Upravičeni stroški so stroški za izvedbo vseh konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (od tu ZVKDS) v septembru 2003 in ga dopolnil v 2007. Katalog je priložen razpisni dokumentaciji. III. Pogoji za sodelovanje na razpisu: V primeru, da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati na izključno en kulturni spomenik. Predlagatelj za posamezni kulturni spomenik lahko predloži le eno vlogo na sklop 1 in eno vlogo na sklop 2 Pogoji za sklop 1: 1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni gradbeno-obrtniški posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. 2. Predlagatelj je lahko le lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom. 3. Za predlagane gradbeno-obrtniške posege na kulturnem spomeniku mora biti priložen: – grafične priloge, izdelane v obliki idejnega projekta oziroma izvleček iz PGD dokumentacije, – kulturnovarstveno soglasje ZVKDS k predlaganemu projektu, – kopija gradbenega dovoljenja, če je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03), – obrazec »Tabela s predračunom upravičenih stroškov«, potrjen s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, s priloženim popisom del in predračunom, skladnim s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami. 4. Predlagatelj mora priložiti fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spomenika. 5. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov predlaganih gradbeno-obrtniških posegov. 6. Višina finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo, je največ 200.000 EUR. 7. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2009. Pogoji za sklop 2: 1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni konservatorsko-restavratorski posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. 2. Predlagatelj je lahko le lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom. 3. Predlagatelj mora pridobiti potrdilo pristojne javne službe, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po sprejetem Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v septembru 2003 in ga dopolnil v letu 2007. 4. Za predlagane konservatorsko-restavratorske posege na kulturnem spomeniku mora biti priložen konservatorsko-restavratorski program ali konservatorsko-restavratorski projekt. 5. Predlagatelj mora priložiti popis del in predračun, usklajen s konservatorsko-restavratorskim programom oziroma s konservatorsko-restavratorskim projektom, kar potrdi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 6. Predlagatelj mora priložiti fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spomenika. 7. Višina finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo, je največ 100.000 EUR. 8. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2009. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za kulturo. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka. IV. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov: Popolne vloge bo na osnovi objavljenih kriterijev ocenjevala strokovna komisija za področje nepremične dediščine, ki jo imenuje minister za kulturo (v nadaljevanju: strokovna komisija). Strokovna komisija bo ocenjevala vsak sklop posebej. Najvišje možno število zbranih točk posameznega projekta je 30. Na razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Komisija lahko glede na število popolnih vlog in vrednosti zaprošenih sredstev določi nižjo zgornjo mejo sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo. Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih: Kriterij 1: ogroženost spomenika zaradi človekovih ali drugih vplivov – kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo varovanih lastnosti spomenika (1 točka), – kulturni spomenik ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (5 točk), – kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora biti potrjeno s strani strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije (10 točk). Kriterij 2: pomembnost spomenika – spomenik lokalnega pomena dosega po mnenju strokovne komisije pomembnost kulturnega spomenika državnega pomena (5 točk), – spomenik je državnega pomena (10 točk). Kriterij 3: zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja projekta – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 20% do vključno 50% vrednosti projekta (velja samo za sklop 2) (1 točka), – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 50 do vključno 70% vrednosti projekta (2 točki), – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 70 do vključno 80% vrednosti projekta (3 točke), – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 80 do vključno 90% vrednosti projekta (4 točke), – predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 90% vrednosti projekta (5 točk). Kriterij 4: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika – projekt je pomemben na lokalni ravni (0 točk), – projekt je pomemben na regionalni ravni (3 točke), – projekt je pomemben na državni in širši ravni (5 točk), V. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja: Sklop 1: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov iz sklopa 1: – v letu 2008 znaša 1.173.600 EUR, – v letu 2009 znaša 1.173.600 EUR. Ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt do 50% celotne vrednosti, vendar v obeh letih skupaj največ 200.000 EUR. Sklop 2: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov iz sklopa 2: – v letu 2008 znaša 503.000 EUR, – v letu 2009 znaša 503.000 EUR. Ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt do 100% celotne vrednosti, vendar v obeh letih skupaj največ 100.000 EUR. VI. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Dodeljena državna sredstva morajo biti porabljena v obdobju proračunskega leta 2008 oziroma 2009, ob upoštevanju plačilnih rokov po zakonu o izvrševanju proračuna RS. VII. Razpisni rok: razpis se prične 22. 6. 2007 in se zaključi 14. 9. 2007. VIII. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija obsega: – prijavni obrazec s seznamom obveznih dokazil, ki so obvezna priloga k prijavi, – obrazec »izjava o lastništvu« – obrazec »soglasje solastnikov«, – obrazec »izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«, – obrazec »Tabela s predračunom upravičenih stroškov« – obrazec »potrdilo Restavratorskega centra ZVKDS«, – vzorec pogodbe, – besedilo razpisa, – navodila, – Katalog konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij idr.). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati po pošti. Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo tudi v območnih enotah ZVKDS (OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva 7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4, Ljubljana; OE Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica; OE Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1, Novo mesto, OE Piran, Trg bratstva1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40, Ljubljana). IX. Kraj, način in rok prijave Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, – izpolnjen in podpisan obrazec »izjava o lastništvu«, – izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje solastnikov« (obvezen le v primeru solastništva), – izpolnjen in podpisan obrazec »izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«, – izpolnjen in podpisan obrazec »Tabela s predračunom upravičenih stroškov« (obvezen le pri Sklopu 1), – izpolnjen in podpisan obrazec »potrdilo Restavratorskega centra ZVKDS« (obvezen le pri Sklopu 2!), – podpisan vzorec pogodbe, – vsa obvezna dokazila. Popolna vloga, izpolnjena v skladu z navodili razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 14. 9. 2007 v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »ne odpiraj – prijava na spomeniško-varstveni projektni razpis 2008-2009: Sklop št.___ (1 ali 2)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno navedeno ime (naziv) in naslov (sedež) predlagatelja. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena pošiljka ali najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na vložišču ministrstva na naslovu Maistrova 10, Ljubljana. Dopolnjevanje vlog je možno samo do izteka razpisnega roka. Izločitev vlog: Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge: – ki jih ni vložila upravičena oseba (t.j. oseba, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev); – prepozne vloge in – nepopolne vloge. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 14. 9. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa in da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Število vlog: Predlagatelj lahko prijavi več projektov. V primeru, da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati na izključno en kulturni spomenik. Predlagatelj za posamezni kulturni spomenik lahko predloži le eno vlogo na sklop 1 in eno vlogo na sklop 2. Vpogled v razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila: Vpogled v razpisno dokumentacijo ter vsa dodatna pojasnila in informacije so na Ministrstvu za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana pri Heleni Štih, helena.stih@gov.si, tel. 01/369-58-76. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure. X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Komisija bo odpirala vloge v prostorih Ministrstva za kulturo, Metelkova 4, Ljubljana dne 19. 9. 2007. Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom. XI. Splošne informacije Ministrstvo si pridržuje pravico: – da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt izbran za sofinanciranje – da ne sklene pogodbe, če predlagatelj odobrenega projekta ne predloži vseh dokumentov/ dokazil, potrebnih za sklenitev pogodbe, – da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec projekta ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo Ministrstva za kulturo – da v primeru spremembe zakonodaje s predmetnega področja zahteva od predlagatelja projekta predložitev dodatnih dokazil.