Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 478-434/07-2841 Ob-18178/07 , Stran 4949
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer 2. Predmet javne dražbe: – delno komunalno urejeno stavbno zemljišče parc. št. 2095/1, parkirišče v velikosti 521 m2, vlož. št. 1005, k.o. Ljutomer (na vogalu Kajuhove in Razlagove ulice v Ljutomeru), – delno komunalno urejeno stavbno zemljišče parc. št. 2291/4, eks. sadovnjak v izmeri 578 m2, parc. št. 2290, eks. sadovnjak v izmeri 578 m2 in parc. št. 2291/5, sadovnjak v izmeri 481 m2, vlož. št. 1578 k.o. Ljutomer (na Mestnem bregu v Ljutomeru), – komunalno urejena stavbna zemljišča v Ljutomeru parc. št. 2379/1 travnik v izmeri 871 m2, parc. št. 2379/8 travnik v izmeri 678 m2, parc. št. 2379/9 travnik v izmeri 572 m2 in parc. št. 2356/6 travnik v izmeri 643 m2, vse k.o. Ljutomer (Užiška ulica). Zemljišče pod prvo alinejo je namenjeno izgradnji poslovno-stanovanjskega objekta v skladu z Ureditvenim načrtom starega mestnega jedra Ljutomer. Pritličje se nameni za poslovne prostore, prvo nadstropje se nameni za poslovne ali stanovanjske prostore, v mansardi se uredijo stanovanja. Zemljišča pod drugo alinejo so namenjena izgradnji stanovanjskih objektov. Kupec se lahko odloči za nakup posamezne parcele ali dveh ali treh skupaj. Zemljišča pod tretjo alinejo so namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih hiš. Pogoji za gradnjo hiš so določeni z izdelano lokacijsko dokumentacijo. Vsa zemljišča so na prodaj po sistemu videno – kupljeno, v zatečenem stanju. Rok izgradnje objektov na vseh predmetnih zemljiščih je 3. leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Odtujitev nobenega zemljišča pred izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni možna. V primeru, da kupec ne bo izpolnil pogojev iz kupoprodajne pogodbe, je dolžan zemljišče vrniti v last Občini Ljutomer, po enaki ceni kot jo je kupil, brez revalorizacije. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja. 4. Izklicna cena (vse na dan 31. 5. 2007, brez DDV): – parc. št. 2095/1, k.o. Ljutomer: 9.700,00 EUR, – parc. št. 2291/4, 2290 in 2291/5, k.o. Ljutomer: 13,70 EUR/m2 zemljišča, – parc. št. 2379/1, 2379/8, 2379/9 in 2356/6, k.o. Ljutomer: 17,00 EUR/m2 zemljišča, Najnižji znesek višanja: – za prvo alinejo: 250,00 EUR – za drugo in tretjo alinejo: 0,50 EUR/m2 zemljišča. Kupnina za zemljišče zajema vrednost stavbnega zemljišča in stroške komunalne opreme. V strošek komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks. Kupci se zavežejo na svoje stroške urediti potrebno dodatno komunalno infrastrukturo do svojih zemljišč. Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki) krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč in objave javne dražbe. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 8 dni od izstavitve računa. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. 6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo izvedena v ponedeljek, dne 9. 7. 2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje). 7. Višina kavcije: Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti celotne kupnine za predmetno zemljišče (ki ga želijo kupiti) na račun Občine Ljutomer št. 01263-0100013693. Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 8. Informacije o javni dražbi: Interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50. 9. Pogoji sodelovanja: Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo: – svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO), – potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe), – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS, – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji, 10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo. 11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.