Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2973. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna, stran 7580.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna (v nadaljevanju OPPN) je nadaljevanje postopka priprave občinskega lokacijskega načrta, ki se je začel pripravljati na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za poslovno industrijsko območje Mirna (Uradni list RS, št 106/05) po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) (v nadaljevanju: ZUreP-1) in se bo nadaljevala v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt).
Do uveljavitve ZPNačrt so se izvedle naslednje aktivnosti:
– sprejet in objavljen je bil program priprave,
– pridobila se je Odločba št. 35409-138/2005-IL, z dne 29. 12. 2005, s katero je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna,
– izvedla se je 1. prostorska konferenca,
– izdelane so bile variantne strokovne rešitve in
– pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora.
Priprava OPPN se bo ob upoštevanju pridobljenih strokovnih rešitvah in izbrani variantni rešitvi, smernic in stališč s prostorske konference nadaljevala po določbah ZPNačrt.
2. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjic fazah:
– osnutek OPPN se pošlje nosilcem urejanja prostora (junij 2007),
– izdela se dopolnjen osnutek, ki se obravnava na organih občine in javno razgrne za 30 dni (avgust in september 2007),
– na podlagi stališča, ki se zavzame do pripomb in predlogov, se pripravi predlog OPPN in se ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje (oktober in november 2007)
– usklajen predlog OPPN sprejme občinski svet z odlokom in se ga objavi v uradnem glasilu (december 2007).
3. člen
(nosilci urejanja prostora)
Po izvedeni 1. prostorski konferenci so bile pridobljene smernice. Osnutek OPPN, v katerem se upoštevajo pridobljene smernice, se pošlje nosilcem urejanja prostora, ki bodo v roku 30. dni morebiti dopolnili smernice. Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, p.p. 630, 8104 Novo mesto,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, Krško,
7. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
8. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
9. Dana d.d., Glavna cesta 34, 8233 Mirna,
10. GOP d.o.o., Sokolska 1, 8233 Mirna,
11. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul. 5, Maribor,
12. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
13. Krajevna skupnost Mirna.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
4. člen
(financiranje)
Izdelavo OPPN in strokovnih podlag financira OZ Unitehna z.o.o., Pod radovnico 3, Mirna.
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Trebnje in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35003-00001/2005
Trebnje, dne 12. junija 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.