Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18176/07 , Stran 4949
ki bo v torek, 10. julija 2007, ob 9.30, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper, za prodajo naslednjih nepremičnin: 1. Nepremičnina, v naravi vrstna hiša na naslovu: Ulica II. Prekomorske brigade 37/d, Koper, stoječa na parceli št. 500/38, k.o. Semedela, s koristno površino 111,30 m2, s pripadajočim stavbiščem, v izmeri 48 m2, ter dvoriščem v izmeri 125 m2, za izklicno ceno 207.879,00 EUR. 2. Nepremičnina, v naravi dvosobno stanovanje na naslovu Strma pot 26, Izola, v izmeri 65,71 m2, vpisana v zk. vložku št. 1431/2, k.o. Izola, za izklicno ceno 145.822 EUR. Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno, je 100 EUR. Razpisni pogoji so naslednji: 1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna plačila – urad Koper, z obveznim sklicem na številko 00 20100000 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi. 2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih stroškov v korist lastnika. 3. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna plačila – urad Koper. 4. Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo predložiti pravno veljavno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi. 6. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij. 7. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko. 8. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV. 9. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine, stroškov postopka in overitve pogodbe. 10. Vknjižba nepremičnin je možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov. 11. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5 in po telefonu 6646-421 ali na spletnih straneh Mestne občine Koper www.koper.si. 12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.