Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2950. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice, stran 7501.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (v nadaljevanju SDZN)
Obrazložitev:
1. UGOTOVITEV STANJA POSTOPKA PRIPRAVE SDZN
V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07) se je dne 9. 10. 2006 začela priprava in sprejem sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Obrtniška cona Brežice.
Za pripravo tega akta je bila dne 17. 5. 2007 že pridobljena Odločba Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-126/2007, z dne 9. 5. 2007), v skladu s katero izvedba CPVO ni potrebna.
Na podlagi 98. člena ZPNačrt, ki je stopil v veljavo 28. 4. 2007, se začeti postopki priprave občinskih prostorskih aktov na podlagi ZUreP-1, v okviru katerih javna razgrnitev še ni bila izvedena, nadaljujejo in dokončajo po določbah ZPNačrt. Glede na dejstvo, da za SDZN na podlagi ZUreP-1 še ni bil sprejet program priprave, se za nadaljevanje postopka sprejme Sklep o začetku priprave SDZN z vsebino, kot jo določa drugi odstavek 57. člena ZPNačrt.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SDZN
V mestnem središču Brežic, na območju SDZN so zgrajeni objekti transportnega podjetja Prevoz (avtoprevozništvo), upravna stavba, garaže, delavnice, skladišča. Podjetje je prenehalo z dejavnostjo in je stečajni upravitelj zemljišče prodal novemu lastniku. Lokacija je opuščena in predstavlja degradiran prostor znotraj mesta, ki je potreben sanacije.
Za ureditev tega območja je sedanji lastnik, TERRA – R.B., d.o.o., Zaloška cesta 167, 1000 Ljubljana podal pobudo za gradnjo stanovanjsko-poslovna objekta, in sicer zaradi ugodne lokacije znotraj mesta ter v okolju obstoječe stanovanjske pozidave.
Ker sedanji zazidalni načrt na tej lokaciji ne predvideva stanovanjske pozidave, temveč ohranja obrtno-skladiščne objekte nekdanjega podjetja Prevoz, je treba izdelati spremembe in dopolnitve navedenega zazidalnega načrta.
3. OBMOČJE SDZN
SDZN obravnavajo površine na območju nekdanjega podjetja Prevoz, kjer je predvidena rušitev sedanjih in gradnja novih objektov, ter okoliške parcele, na katere bo vplivala predvidena pozidava.
SDZN se nanašajo na parc. št.: 669/12, 663/13, 663/14, 664/5, 665/10, 671/18 (cesta), del 669/14, 669/16, 669/3, 669/20, 669/2, 669/22 (cesta), 665/2, 666/7, 666/9, 665/3, 665/9, 664/3, 664/4, 663/9, 663/8, vse k. o. Črnc, in 787/18 (cesta), del 787/48, k. o. Šentlenart.
Skupna površina SDZN je ca. 1,1 ha.
Na severu meja območja SDZN poteka delno po Mladinski ulici, delno po meji parcel obstoječe stanovanjske gradnje, na zahodu po Cesti bratov Milavcev, na jugu po parcelni meji obstoječe gradnje poslovnih objektov (Integral Brežice), na vzhodu po parcelnih mejah obstoječe stanovanjske gradnje oziroma delno ob javni poti JP 528792, Cvetlični ulici.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za SDZN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika SDZN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira pobudnik.
5. ROKI ZA PRIPRAVO SDZN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
+----------------------+------------------+--------------------+
|Faza         |Rok izdelave   |Nosilec       |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– pridobivanje    |Maj, 2007     |Občina Brežice   |
|Odločbe ministrstva o |         |          |
|ne/potrebi izdelave  |         |          |
|CPVO         |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– sprejetje Sklepa  |Maj, 2007     |Župan, Občina    |
|župana in njegova   |         |Brežice       |
|objava        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava osnutka  |Maj, junij, 2007 |Izdelovalec SDZN  |
|SDZN za pridobitev  |         |          |
|smernic        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– pridobivanje    |Junij, julij 2007 |Izdelovalec SDZN  |
|smernic        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– usklajevanje    |Julij, 2007    |Izdelovalec SDZN  |
|smernic        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava      |Avgust 2007    |Izdelovalec SDZN  |
|dopolnjenega osnutka |         |          |
|SDZN         |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– javno naznanilo   |September, 2007  |Občina Brežice   |
|javne razgrnitve in  |         |          |
|javne obravnave SDZN |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– javna razgrnitev  |September,    |Občina Brežice   |
|           |oktober 2007   |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava gradiva za |Oktober 2007   |Izdelovalec SDZN  |
|javno obravnavo    |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– sodelovanje in   |Oktober 2007   |Izdelovalec SDZN,  |
|obrazložitev na javni |         |Občina, investitor |
|obravnavi       |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava stališč do |Oktober, 2007   |Izdelovalec SDZN,  |
|pripomb        |         |Občina Brežice   |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– uskladitev stališč |Oktober, 2007   |Izdelovalec SDZN,  |
|do pripomb z Občino  |         |Občina Brežice,   |
|Brežice in      |         |investitor     |
|investitorjem     |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– obravnava stališč  |Oktober, 2007   |Občina Brežice,   |
|do pripomb na OS   |         |Izdelovalec SDZN  |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– objava stališč do  |Oktober, 2007   |Občina Brežice   |
|pripomb in obvestilo |         |          |
|lastnikom o stališčih |         |          |
|do njihovih pripomb  |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava predloga  |November, 2007  |Izdelovalec SDZN  |
|SDZN za pridobitev  |         |          |
|mnenj         |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– pridobivanje mnenj |November,     |Izdelovalec SDZN  |
|           |december, 2007  |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– usklajevanje mnenj |December, 2007  |Izdelovalec SDZN  |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava      |Januar, 2008   |Izdelovalec SDZN  |
|usklajenega predloga |         |          |
|SDZN za sprejem    |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– priprava gradiva za |Januar, 2008   |Občina Brežice   |
|sejo OS        |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– sodelovanje in   |Januar, 2008   |Izdelovalec SDZN,  |
|obrazložitev     |         |Občina Brežice   |
|usklajenega predloga |         |          |
|na seji OS in odborih |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– objava odloka o   |Februar, 2008   |Občina Brežice   |
|SDZN v Uradni listu  |         |          |
|RS          |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|– izdelava končnega  |Februar, 2008   |Izdelovalec SDZN  |
|dokumenta       |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave OS, se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
6. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
2. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
3. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov);
4. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
5. Savaprojekt (po pooblastilu Adriaplina), CKŽ 59, 8270 Krško (plinsko omrežje);
6. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine);
7. Krajevna skupnost Brežice.
Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA SDZN
Pripravljavec SDZN je:
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik SDZN je:
TERRA – R.B., d.o.o., Zaloška cesta 167, 1000 Ljubljana.
Sredstva za izdelavo SDZN zagotovi naročnik.
8. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2006
Brežice, dne 21. maja 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.