Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2972. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje«, stran 7576.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, 117/04, 74/05) ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05, 80/06) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. seji dne 6. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne opreme na območju, ki je določeno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje« (Uradni list RS, št. 109/05), /v nadaljevanju: program opremljanja/.
Sestavni del tega odloka je »Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju sprememb in dopolnitev ZN Cviblje« ki ga je izdelalo podjetje Espri, d.o.o., Novo mesto, v maju 2007.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja podrobneje določa območje opremljanja, prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture, obračunska območja, skupne in obračunske stroške, roke in faznost izvajanja posameznih del in postopkov ter določa podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA
3. člen
(območje opremljanja)
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje (v nadaljevanju: SDZN Cviblje) se nahaja v severnem delu mesta Trebnje, ob Kidričevi ulici, vključno s Klemenčičevo ulico in ulico Paradiž. Na jugu meja delno poteka po ulici Heroja Slaka do križišča s Klemenčičevo ulico in naprej do odcepa ceste proti šoli ter ob obstoječi povezovalni cesti med Kidričevo ulico in Ulico Paradiž. Na zahodni strani je meja poteka po naravno oblikovanem terenu, zajema obstoječi gozdni sestoj in se nadaljuje proti severu ob meji s kmetijskimi zemljišči, kjer v severnem delu meji na obstoječo stanovanjsko pozidavo. Na severu meja poteka po obstoječi javni poti, kjer v jugovzhodnem delu zajema obstoječo stanovanjsko pozidavo in poteka ob robu gozda ter se na jugu naveže na obstoječo stanovanjsko ulico Heroja Slaka. Območje urejanja je velikosti 11,45 ha.
Znotraj območja SDZN Cviblje so naslednje parc. št. 1033/3, 1033/9, 1036/10, 1036/11, 1036/12, 1036/15, 1036/18, 1036/21, 1036/22, 1036/23, 1036/24, 1036/25, 1036/26, 1036/27, 1036/30, 1036/33, 1036/34, 1036/35, 1036/36, 1036/37, 1036/38, 1036/39, 1036/40, 1036/41, 1036/42, 1036/43, 1036/44, 1036/45, 1036/46, 1036/47, 1036/48, 1036/49, 1036/5, 1036/50, 1036/51, 1036/52, 1036/57, 1036/58, 1036/59, 1036/6, 1036/60, 1036/61, 1036/62, 1036/7, 1036/8, 1036/9, 1037/1, 1037/2, 1038/8, 1038/9, 1039/10, 1039/11, 1039/12, 1039/13, 1039/14, 1039/15, 1039/16, 1039/2, 1039/7, 1039/8, 1039/9, 1040/10, 1040/12, 1040/15, 1040/17, 1040/18, 1040/20, 1040/21, 1040/22, 1040/23, 1040/24, 1040/26, 1040/27, 1040/28, 1040/29, 1040/30, 1040/31, 1040/32, 1040/33, 1040/35, 1040/36, 1040/37, 1040/38, 1040/39, 1040/41, 1040/42, 1040/43, 1040/44, 1040/45, 1040/46, 1040/47, 1040/48, 1041/10, 1041/11, 1041/12, 1041/14, 1041/15, 1041/16, 1041/17, 1041/18, 1041/19, 1041/2, 1041/20, 1041/21, 1041/22, 1041/23, 1041/7, 1160/1, 1160/3, 1166/1, 1166/3, 1168/5, 1172/1, 1172/2, 950/1, 950/11, 950/13, 950/15, 950/16, 950/17, 950/18, 950/20, 950/4, 950/5, 950/6, 950/7, 950/8, 987/1, 987/2, 989/1, 989/3, 989/4, 990/2, 990/3, 990/8 in 990/9, vse k.o. Medvedje selo in 377, 388, 389, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 427, 986, 63/2, 126/4, 132/6, 371/3, 371/4, 376/1, 376/3, 378/1, 378/2, 384/10, 384/3, 384/4, 384/5, 384/6, 384/7, 384/8, 384/9, 385/4, 385/5, 387/1, 387/2, 390/10, 390/11, 390/12, 390/13, 390/4, 390/7, 390/8, 390/9, 391/10, 391/11, 391/12, 391/13, 391/14, 391/2, 391/7, 391/8, 391/9, 393/1, 393/2, 402/2, 402/4, 402/5, 402/6, 402/7, 404/2, 405/4, 407/2, 407/4, 407/5, 407/6, 407/7, 407/8, 407/9, 410/1, 410/10, 410/11, 410/12, 410/13, 410/5, 410/6, 410/7, 410/8, 410/9, 416/1, 416/2, 422/11, 422/12, 422/13, 422/14, 422/15, 422/16, 422/17, 422/18, 422/19, 422/2, 422/20, 422/3, 422/4, 422/6, 422/8, 423/1, 423/2, 425/1, 425/2, 429/1, 429/2, 429/3 in 433/4, vse k.o. Trebnje
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
(opis obstoječe in načini priključevanja predvidene infrastrukture)
Predvidena komunalna oprema v območju SDZN se na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo priključuje, in sicer:
– elektro omrežje: predvidena je izgradnja nove NN in SN kabelske kanalizacije, montaža NN omrežja do skupinskih merilnih omaric ter zaščita ali prestavitev obstoječih NN kablov, ki so tangirani z izgradnjo komunalne opreme na območju SDZN Cviblje.
– javna razsvetljava: z novo ureditvijo je predvidena izgradnja sistema javne razsvetljave ob lokalni cesti LC 425 001 in stanovanjskih cestah SC1-SC3.
– vodovod: na območju SDZN Cviblje se izvede vodovodno (obenem tudi hidrantno) omrežje za novo predvidene stavbe na predmetnem območju. Projekt zajema sekundarni razvod do vključno vodomernih jaškov na posameznih parcelah oziroma do prespojitve na obstoječe hišne priključke pri obstoječih stvbah. Na novih parcelah so predvideni vodomerni jaški. Sekundarno vodovodno omrežje je zasnovano na novo, v uporabi ostanejo le nekateri deli obstoječega omrežja in obstoječi hišni priključki (oz. skupina hišnih priključkov), ki se prevežejo na novi vodovod. Izvede se tudi rekonstrukcija oziroma zamenjava cevovodov nizke in visoke cone in sicer odsek od razcepa v ravnini obstoječega rezervoarja V=170 m3, do skrajnega juga območja SDZN Cviblje. Nova cevovoda se izvedeta v cesti (Klemenčičeva ulica), s tem se za novogradnjo sprosti območje med Klemenčičevo in Kidričevo ulico, kjer sedaj potekata obstoječa salonitna cevovoda.
– hidropostaja: objekt hidropostaje se nahaja na območju obstoječega vodohrama. Montaža opreme za hidro postajo je predvidena v ločenem objektu.
– plin: predmet projekta je distribucijsko omrežje na območju SDZN Cviblje, vključno z izvedbo nastavkov za hišne priključke. Na severnem delu območja je predvidena plinska postaja za utekočinjeni naftni plin s podzemnimi rezervoarji.
– telekomunikacije: za potrebe območja SDZN Cviblje bo skladno z izgradnjo novih cest in rekonstrukcijo obstoječih potekala izgradnja nove kabelske kanalizacije in zaščita obstoječih TK vodov. Nova kanalizacija bo zgrajena kot stranske veje obstoječe.
– prometna ureditev: predvidena ureditev zajema ureditev prometnega omrežja, rušenja obstoječih ograj in AB zidov in postavitev novih zaradi razširitve lokalne in stanovanjskih cest. Osrednjo glavno hrbtenico in zbirno cesto v območju predstavlja Kidričeva ulica, katera se na območju SDZN Cviblje v celoti rekonstruira. Na njo se navežejo vse ostale napajalne stanovanjske ceste. Predvideno prometno omrežje omogoča tekoč pretok prometa, vse prometnice so, razen del Ulice Paradiž, predvidene za dvosmerni promet. Slepi ulici (SC1 in priklj. SC2) sta zaključeni z obračališčem. Obstoječi cesti Paradiž in Klemenčičeva ulica se razširita na potrebno širino za odvijanje dvosmernega prometa. Kot nova stanovanjska cesta SC2 se predvidi cesta v zahodnem delu območja, ki se na severu priključi na javno pot SPC in na jugu na ulico Paradiž (JP 927 001). V osrednjem delu se priključi na Kidričevo ulico. Na severu se razširi in asfaltira obstoječa javna pot, s katere je predviden severni vhod (štririkrako križišče) v novo zahodno stanovanjsko sosesko. Na vzhodu območja, ob gozdu, je predvidena nova cestna povezava severnega in južnega dela območja SDZN Cviblje, ki je hkrati obvozna in napajalna cesta (VPC) za skrajni vzhodni niz stavb. Na severu se ta cesta priključi na Kidričevo ulico, v zgoraj omenjenem novem štirikrakem križišču, na jugu pa se naveže na obstoječo ulico Ob gozdu. Vzhodna stanovanjska soseska se napaja preko stanovanjske SC3, ki se kot »žep« odcepi in ponovno priključi na predvideno obvozno napajalno cesto VPC.
– meteorna kanalizacija: z rekonstrukcijo in novogradnjo bodo vse utrjene površine obrobničene, tako da nekontrolirano prelivanje meteorne vode ne bo mogoče. Odvodnjavanje meteorne vode je predvideno preko meteorne kanalizacije, ki poteka v cestnem telesu lokalne ceste in javnih poti.
– fekalna kanalizacija: se preko sekundarnega omrežja priključuje na obstoječo primarno fekalno kanalizacijo na JZ delu območja SDZN Cviblje, katere končna dispozicija je na CČN Trebnje. In vodi na obstoječo čistilno napravo.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBRAČUNSKEM OBMOČJU
5. člen
(obračunsko območje)
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na dve ožji obračunski območji. Površine gradbenih parcel in neto tlorisne površine objektov v ožjih obračunskih območjih opremljanja so naslednje:
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Ožje območje        |gradbene parcele | neto tlorisne |
|              |   v m2    | površine v m2 |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|I. ožje obračunsko območje |      58.566|     29.289|
|(predvidene novogradnje ter |         |        |
|razlika med obstoječim in  |         |        |
|predvidenim stanjem pri   |         |        |
|nadomestnih gradnjah    |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|II. ožje obračunsko območje |      55.934|        |
|(obstoječe gradbene parcele,|         |        |
|prometne in zelene površine |         |        |
|ter vse ostale površine, ki |         |        |
|niso del I. obračunskega  |         |        |
|območja           |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|SKUPAJ           |     114.500|     29.289|
+----------------------------+-----------------+---------------+
6. člen
(skupni in obračunski stroški opremljanja zemljišč za gradnjo)
Višina stroškov izgradnje komunalne opreme in njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov je bila izračunana na podlagi projektantskih popisov del in predračunov za posamezno vrsto komunalne opreme.
Skupni stroški opremljanja zemljišč za gradnjo po cenah na dan 31. januar 2007 znašajo 3.962.937 EUR in obsegajo:
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Postavka             |  v EUR  |  delež   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|1. Investicijska dokumentacija  |    4.173|     0,11%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|2. Prostorska in projektna    |   133.703|     3,37%|
|dokumentacija, pripravljalna dela|       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|3. Stroški odkupa nepremičnin in |   185.041|     4,67%|
|odškodnin            |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|4. Cestno omrežje        |   973.442|    24,56%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|5. Kanalizacija         |   679.248|    17,14%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|6. Strojne inštalacije in strojna|   647.367|    16,34%|
|oprema              |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|7. NN elektroenergetsko omrežje z|   450.726|    11,37%|
|javno razsvetljavo        |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|8. SN omrežje in transformatorske|    77.349|     1,95%|
|postaje             |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|9. Telekomunikacijsko omrežje  |   160.958|     4,06%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|10. Varnostna koordinacija    |    3.238|     0,08%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|11. Nadzor investicije      |    18.042|     0,46%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|12. Nadomestitveni stroški za  |      0|     0,00%|
|obstoječo komunalno       |       |       |
|infrastrukturo          |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Skupaj              |  3.333.288|    84,11%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|DDV 20% (na odkup zemljišč ni  |   629.649|    15,89%|
|DDV)               |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|SKUPAJ              |  3.962.937|    100,00%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
Obračunski stroški opremljanja zemljišč za gradnjo obsegajo:
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Postavka             |  v EUR  |  delež   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|1. Investicijska dokumentacija  |    4.173|     0,16%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|2. Prostorska in projektna    |   133.703|     5,17%|
|dokumentacija, pripravljalna   |       |       |
|dela               |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|3. Stroški odkupa nepremičnin in |   185.041|     7,16%|
|odškodnin            |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|4. Rekonstrukcija Kidričeve   |      0|     0,00%|
|ulice              |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|5. Javno (interno) cestno    |   755.857|    29,24%|
|omrežje             |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|5. Kanalizacija         |   583.659|    22,58%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|6. Vodovod            |   402.938|    15,59%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|7. Javna razsvetljava      |    98.356|     3,80%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|8. Varnostna koordinacija    |    3.238|     0,13%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|9. Nadzor investicije      |    18.042|     0,70%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|10. Vodenje investicije     |      0|     0,00%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|11. Nadomestitveni stroški za  |      0|     0,00%|
|obstoječo komunalno       |       |       |
|infrastrukturo          |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Skupaj              |  2.185.007|    84,53%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|DDV 20% (na stroške odkupa    |   399.993|    15,47%|
|nepremičnin ni DDV)       |       |       |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|SKUPAJ              |  2.585.000|    100,00%|
+---------------------------------+-------------+--------------+
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov opremljanja zemljišč za gradnjo. Obračunski stroški opremljanja zemljišč za gradnjo na obračunskem območju po cenah na dan 31. januar 2007, z vključenim DDV, znašajo 2.585.000 EUR.
Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena predstavlja osnovo za določitev višine akontiranih zneskov komunalnega prispevka.
Pri obračunskih stroških so odšteta sredstva, ki jih bo občina za izvedbo investicije pridobila oziroma jih namenila iz drugih virov za namen izgradnje dela cestnega omrežja, stroški za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja, stroški izgradnje elektroenergetskega omrežja ter stroški izgradnje plinovodnega omrežja.
Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opremljanja je v »Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju sprememb in dopolnitev ZN Cviblje«.
7. člen
(preračun stroškov opremljanja na enoto mere)
Obračunski stroški opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne opreme na območju SDZN Cviblje iz 6. člena odloka so preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno aktivnost oziroma vrsto komunalne opreme na obračunskem območju znašajo:
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Aktivnost/vrsta infrastrukture  | v EUR/m2  |v EUR/m2 neto |
|                 | gradbene  |  tlorisne  |
|                 | parcele (C | površine (C |
|                 |  (pi))  |  (ti))   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|1. Priprava zemljišč       |     6,42|     12,84|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|2. Cestno omrežje        |    15,49|     30,97|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|3. Kanalizacija         |    11,96|     23,91|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|4. Vodovod            |     8,26|     16,51|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|5. Javna razsvetljava      |     2,02|     4,03|
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Skupni stroški opremljanja    |    44,14|     88,26|
+---------------------------------+-------------+--------------+
8. člen
(viri financiranja)
Sredstva za izgradnjo komunalne opreme na območju SDZN Cviblje se zagotavljajo iz namenskih virov proračuna Občine Trebnje iz naslova komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, lastnih in pridobljenih državnih sredstev za razvoj gospodarske javne infrastrukture ter iz virov sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, telekomunikacijskega operaterja in virov koncesionarja oskrbe z energetskimi plini iz omrežja.
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
– da je razmerje med merilom parcele (D((pi))) in merilom neto tlorisne površine (D(ti)) 0,7: 0,3
– da je faktor dejavnosti K(dej)=1.
Obračunski stroški opremljanja delijo:
– v I. ožjem obračunskem območju opremljanja se delijo vsi skupni obračunski stroški, iz 6. člena odloka, v skladu z merili iz prvega odstavka tega člena. Pri nadomestnih gradnjah se za obračun upošteva le eventualno povečana neto tlorisna površina med obstoječo in novo predvideno stavbo.
– v II. Ožjem obračunskem območju opremljanja se delijo vsi skupni obračunski stroški, iz 6. člena odloka, v skladu z merili iz prvega odstavka tega člena. V primerih dozidav, nadzidav in sprememb namembnosti obstoječih stavb se kot osnovo za obračun upošteva razliko med starim in novim stanjem, tako za površino gradbene parcele, kot za neto tlorisno površino.
Za obstoječe stavbe se za obračun stroškov opremljanja upošteva le strošek tiste vrste infrastrukture, na katero se stavbe priključuje.
Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme na tem območju opremljanja niso predvidene.
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna po formuli v skladu z 8. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04).
Podatki o površini gradbene parcele (A(p)) se za izračun komunalnega prispevka povzamejo iz SDZN Cviblje (Topos, d.o.o. Dolenjske Toplice, ZN-06/04), v primeru, da je bila že izvedena parcelacija skladno s SDZN Cviblje pa po dejanski površini gradbene parcele.
Podatke o neto tlorisni površini predvidene stavbe (A(t)) se za izračun komunalnega prispevka povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja zavezanca. V primeru, da zavezanec še ne razpolaga s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja se kot neto površina stavbe upošteva dopustna velikost in zmogljivost objekta, določena z Odlokom o spremembah in dopolnitvah ZN Cviblje, brez upoštevanja površine za razvoj objekta.
11. člen
(pogodba med občino in zavezancem)
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanci) v območju UE3 in občina lahko sklenejo pogodbo o opremljanju s katero se dogovorijo, da bodo zavezanci sami zgradili komunalno opremo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina.
Višina vložka posameznega zavezanca za sofinanciranje izgradnje komunalne opreme na območju opremljanja je določena z višino akontacije komunalnega prispevka, ki ga izračuna občina za vsakega zavezanca, na podlagi določb tega odloka.
Po izgradnji komunalne opreme, ki je predmet tega programa opremljanja zemljišč za gradnjo, se pripravi končni obračun komunalnega prispevka, v katerem se upoštevajo dejanski stroški izgradnje komunalne opreme na predmetnem območju in se zavezancem za plačilo komunalnega prispevka odmeri končni komunalni prispevek.
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele v obračunskem območju z določeno vrsto komunalne opreme (Cpi) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
13. člen
(terminski plan izvedbe investicije)
Terminski plan po ureditvenih enotah (UE) SDZN Cviblje je sledeč:
– UE 1; v letu 2007 (razen dela cest Paradiž in ZPC – planirano v letu 2009),
– UE 2; v letu 2007 (razen dela ceste VPC – planirano po letu 2010),
– UE 3; v letu 2008,
– UE 4; v letu 2007 (razen dela ceste SC 2),
– UE 5; v letu 2007.
14. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ni:
– investitor gradnje gospodarske javne infrastrukture,
– investitor gradnje enostavnega objekta, ki se gradi v sklopu gradbene parcele (objekti za lastne potrebe) in se ne priključuje na komunalno opremo območja,
– investitor gradnje pomožnega kmetijskega objekta na parceli označeni v SDZN s št. 18 in 19.
15. člen
Ne glede na določbe tretjega odstavka 9. člena tega odloka se zavezancem, ki imajo status mladega para in prvič rešujejo stanovanjski problem, prizna pri plačilu komunalnega prispevka po tem odloka olajšava v višini 10%. Za mlad par se šteje, če sta zavezanec in njegov partner mlajša od 30 let oziroma če sta mlajša od 35 let, in ima vsaj eden od njiju status mladega raziskovalca ali asistenta za doseganje doktorata znanosti.
Občina je dolžna višino oproščenih sredstev nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju sprememb in dopolnitev ZN Cviblje iz 1. člena odloka je na vpogled na sedežu Občine Trebnje.
17. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-00001/2007
Trebnje, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.