Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2961. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 11 Titan-Svit, stran 7527.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 8. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 11 Titan-Svit
1. Ocena stanja, razlogi in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
1.1. S sklepom o pripravi občinskega prostorskega načrta območja B 11 Titan-Svit se podrobneje oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga za pripravo OPPN; nadalje predmet in programska izhodišča ter okvirno območje, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke, tako za pripravo OPPN, kot njegovih posameznih faz, vključno z rokom za pripravo smernic za načrtovanje ter obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta.
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) je območje, ki se ureja z OPPN opredeljeno kot območje namenjeno proizvodnim dejavnostim, ki so integrirane v urbani prostor. Vanje se umešča tudi proizvodna dejavnost z uslužnostno-prodajno in servisno dejavnostjo. Možne so tudi inštitutske dejavnosti vezane na proizvodnjo. V teh območjih so prepovedane dejavnosti, ki:
– generirajo masovno uporabo (npr. trgovski centri),
– generirajo masovni osebni promet,
– onesnažujejo zrak (kemično, biološko in mehansko), razen če zagotavljajo nivo čiščenja izpuhov do te mere, da ne obremenjujejo okolice z drugačno namensko rabo prostora,
– povzročajo smrad,
– povzročajo hrup, razen če zagotavljajo nivo protihrupne zaščite do te mere, da ne obremenjujejo okolice z drugačno namensko rabo prostora,
– izločajo nevarne odplake, razen v primerih, ko je že zagotovljeno – kanaliziranje odplak v primerno čistilno napravo,
– so zaradi možnosti eksplozij nevarne za okolico,
– so zaradi požarne nevarnosti nevarne za okolico,
– gabaritno moteče vplivajo na mestno sliko.
V območju so možne tudi dopolnitve in širitve obstoječih proizvodnih dejavnosti, če je za to razpoložljiva primerna komunalna infrastruktura in če se posledično ne poslabšujejo bivalne razmere v okolici. Območja so načeloma ločena od pretežno stanovanjskih območij in Kamniške Bistrice z varovalnim zelenim pasom.
1.2. Pravna podlaga priprave občinskega lokacijskega načrta je veljavna zakonodaja, Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
2.1. Predmet OPPN je oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter priprava prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje. Ureditveno območje ima oznako B 11 Titan-Svit.
2.2. Izhodišče za pripravo OPPN je smiselno upoštevanje programske zasnove območja mesta Kamnik.
Urbanistično urejanje območja mora vzpostaviti logično zaokrožitev mesta Kamnik.
3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje OPPN B11-Titan-Svit obsega območje, ki je na jugu omejeno z novo Povezovalko B31, na vzhodu z vodotokom Mlinščico na severu s Kovinarsko cesto oziroma njenim podaljškom do Mlinščice in na zahodni strani s stanovanjskim območjem Bakovnik (B7 Kovinarska zahod).
Območje obsega 18ha.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci pri pripravi OPPN
Po objavi sklepa o pripravi OPPN bo pripravljavec pripravil osnutek podrobnega prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in izraženih investicijskih namer občine ter drugih oseb.
Občina pošlje osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta nosilcem urejanja prostora ter jih skladno z 58. členom ZPNačrt pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku iz prvega odstavka tega člena ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, je pisno sporočilo občini, da za občinski podrobni prostorski načrt ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Nosilci urejanja prostora:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Vilharjeva cesta 33, Ljubljana
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.
Kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno nujno upoštevati.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
OPPN območja B 11 Titan-Svit se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik;
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine;
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja;
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena;
– analize grajenih struktur z vidika varstva vedut;
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz) območja.
Za območje urejanja B 11 Titan-Svit se pripravi program opremljanja zemljišč za gradnjo.
Kolikor se tekom postopka priprave OPPN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo s strani pobudnika izbrani izvajalci. Če se osnutek OPPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega sklepa o pripravi OPPN, se ga ponovno razgrne in obravnava. V kolikor se v ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in obravnavi predlagane spremembe, je rok za razgrnitev 10 dni. O času in kraju javne razgrnitve in obravnave ter o vsebini bo v takem primeru javnost obveščena najkasneje sedem dni pred javno razgrnitvijo. Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo pobudnike lokacijskega načrta.
8. Veljavnost sklepa o pripravi OPPN
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2006-5/1
Kamnik, dne 8. junija 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.