Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 247/07 Ob-18080/07 , Stran 4948
ki bo v ponedeljek 2. 7. 2007 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, v Novem mestu, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto, za prodajo naslednjega blaga: A. Hlodi iglavcev v lubju, v skupni količini 207,39 m3; Celulozni les iglavcev 90,90 m3. B. Hlodi listavcev, v skupni količini 267,77 m3. Ostala oblovina listavcev 783,50 m3. 1. Hlodovina je razvrščena v klase na osnovi JUS 1979 standarda za hlode iglavcev in listavcev 2. Gozdni lesni sortimenti, ki so predmet dražbe, se nahajajo: – v PE »Gozdarstvo« Straža 408,65 m3, – v PE »Gozdarstvo« Podturn 525,88 m3, – v PE »Gozdarstvo« Črmošnjice 415,03 m3. 3. Vsak kos hlodovine je označen s ploščico, katere številka je s pripadajočim premerom, dolžino in volumnom za vse kose hlodovine vpisana v prevzemnico. Po predhodnem dogovoru si lahko vsi interesenti ogledajo predmet dražbe in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Andrej Kastelic), tel. 07/332-10-65, vsak delovni dan od 8. do 11. ure. 4. Izklicna cena za 1.349,56 m3 lesa je 49.258,94 EUR. V ceni ni DDV. Blago se prodaja kot celota. 5. Na dražbi lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so zavezanci za DDV v svoji državi. 6. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba« prodajalcu na naslov: Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 29. 6. 2007 do 12. ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno ceno ter, kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva dražbe. V primeru, da se prijavi fizična oseba, priloži potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list. 7. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini 20% od izklicne cene na TRR prodajalca št. 02970-0017514582 pri NLB, Poslovalnica Seidlova 3, Novo mesto, ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti najkasneje do 29. 6. 2007 do 12. ure, na Gozdnem gospodarstvu Novo mesto, d.d., Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto (Zdenka Štine, tel. 07/332-10-65). 8. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb morajo pred dražbo predložiti pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike ponudnikov oziroma njihove pooblaščence identificira na osnovi veljavnega osebnega dokumenta. 9. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno poravnal kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova ponudba ne bo upoštevana. Ponudbe, ki so prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni kriterij za najugodnejšo ponudbo je najvišja cena. V primeru da dva ponudnika ponudita enako ceno, bo komisija prodajalca izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo znesek višanja 5% od izklicne cene. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Če več ponudnikov ponudi izklicno ceno ali enako najvišjo ceno in dražbe nobeden od ponudnikov ne nadaljuje, komisija med njimi izvede žrebanje. Žrebanje se opravi v enakem vrstnem redu, kot odpiranje ponudb. V tem primeru je konec dražbe ugotovitev rezultata žrebanja. Ugovor proti dražbenemu postopku je možno podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem sodišču. 10. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 8 dneh po izvedeni javni dražbi. 11. Prodaja blaga se izvede po principu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 12. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi. Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na strani ponudnika ni sklenjena v tem roku, prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku 20 dni od dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba razdre in prodajalec zadrži kavcijo. Kupec lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine.