Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18177/07 , Stran 4962
Za prodajo: 1. zasedenega stanovanja na naslovu: Bazoviška 13, Koper, ki stoji na parc. št. 215 k.o. Koper, s koristno površino 92,02 m2, za kupnino 72.661,00 EUR. 2. zasedenega stanovanja na naslovu: Koper, Čevljarska 17, v izmeri 123,90 m2, stoječega na parceli št. 648/1, k.o. Koper, v načrtu etažne delitve označeno z B-XIII., za kupnino 97.657 EUR. 3. zasedenega stanovanja v stanovanjski hiši na naslovu: Koper, Staničev trg 10, v izmeri 126,56 m2, stoječega na parcelah št. 940/1 in 941, Koper, za kupnino 82.048 EUR. Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. Prodajni pogoji so naslednji: 1. Ponudba kupca mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe. 2. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% cene na TRR 01250-6000000239 – namensko premoženje JSS MOK, voden pri upravi RS za javna plačila – urad Koper, z obveznim sklicem na številko 00 20100000. 3. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 9. 7. 2007 do 12. ure na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, Koper. Na zaprti kuverti mora biti navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. 4. Pri nakupu ima najemnik oziroma uporabnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. O uveljavljanju predkupne pravice se mora najemnik oziroma uporabnik stanovanja pisno izjasniti v roku 3 dni od obvestila. 5. Sprememba lastnika objekta, ki je predmet prodaje, ne vpliva na obstoječe najemno razmerje, kar pomeni, da je novi lastnik z najemnikom oziroma uporabnikom dolžan skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas za neprofitno najemnino. 6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb. 7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb. 8. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih stroškov v korist lastnika. 9. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8. dneh od sklenitve na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri upravi RS za javna plačila – urad Koper. 10. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino. Neuspeli ponudnik dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15. dneh po odpiranju ponudb. 11. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem povezanih kasnejših reklamacij. 12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5 in po telefonu 6646-421. 13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.