Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18185/07 , Stran 4957
Na podlagi določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2, št. 62/06, 68/06, 131/06, 11/07 in 33/07) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto: 1. višji referent v Uradu za urejanje prostora. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: Višji referent III, Višji referent II in Višji referent I. Opis del in nalog: – vodenje evidenc s področja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Tržič ter priprava informacij na njihovi podlagi, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – dela po nalogu predstojnika. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj višja strokovna izobrazba, smer: upravna, tehnična, pravna, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo delo na delovnem mestu opravljal/a v nazivu Višji referent III, z možnostjo napredovanja v naziv Višji referent II in Višji referent I. V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega strokovnega upravnega izpita ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena pogoja izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije, – izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata/kandidatke, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter, da kandidat/kandidatka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in na terenu. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji referent v Uradu za urejanje prostora« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si. Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510 (Melita Nikše).