Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2934. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze, stran 7471.

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve, v soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
1. člen
V Pravilniku o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03, 131/04 in 73/05) se v 5. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Načelnik upravne enote lahko izda osebi pooblastilo za enkratno sklenitev zakonske zveze. Vse stroške pooblaščenca za enkratno sklenitev zakonske zveze krijeta bodoča zakonca.«.
2. člen
11. člen se črta.
3. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Matičar je vsake 3 leta upravičen do sredstev za nakup svečane obleke v višini 2400 točk. Evidenco o sredstvih vodi pristojna upravna enota.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Svečana obleka mora biti temno modre barve. Na levi strani v prsni višini mora biti viden grb Republike Slovenije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 21. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Minister, pristojen za družino, na podlagi ustreznega postopka izbere izvajalca, ki bo zagotovil dobavo grba Republike Slovenije, insignij in svečanih poročnih map.
Sredstva za dobavo grba Republike Slovenije, insignij za pooblaščene osebe in svečanih poročnih map zagotavlja ministrstvo, pristojno za družino.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-23/2006
Ljubljana, dne 19. aprila 2007
EVA 2007-2611-0007
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo