Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18330/07 , Stran 4952
I. Predmet prodaje: 1. Nepremičnina – parc. št. 77/46 sadovnjak v izmeri 890 m2 in neplodno v izmeri 400 m2, vpisana v vložku št. 2946 k.o. Karlovško predmestje zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani. Izklicna cena je 369.389,30 EUR (88,520.451,85 SIT). 2. Nepremičnina – parc. št. 1967/2 poslovna stavba v izmeri 38 m2 (predmet prodaje je le zemljišče pod stavbo) in dvorišče v izmeri 17 m2, vpisana v vložku št. 1155 k.o. Medlog zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Celju. Izklicna cena je 1.029,00 EUR (246.589,56 SIT). 3. Nepremičnina – poslovni prostor št. 222 – arhiva površine 19,03 m2 v II. nadstropju poslovne stavbe Lava 7 v Celju, ki je vpisana v vložku št. 1153 k.o. Medlog zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Celju. Izklicna cena je 6.464,50 EUR (1,549.152,78 SIT). 4. Nepremičnina – poslovni prostor št. 218 – pisarna površine 23,94 m2 v II. nadstropju poslovne stavbe Lava 7 v Celju, ki je vpisana v vložku št. 1153 k.o. Medlog zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Celju. Izklicna cena je 16.265,00 EUR (3,897.744,60 SIT). Nepremičnine bomo prodajali na javni dražbi, ki bo v sredo, dne 4. julija 2007 ob 14. uri v sobi št. 236/II Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje. II. Pogoji javne dražbe Nepremičnina se prodaja po načelu »videno–kupljeno«. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter tuje pravne in fizične osebe ob pogojih vzajemnosti, ki predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci ne morejo biti osebe, določene v 153. členu ZPPSL. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, pravna oseba se izkaže z izpiskom iz sodnega registra, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne cene in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 06000 – 0955275893 pri Banka Celje z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. Pred začetkom javne dražbe se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico. Plačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v roku pet delovnih dni po končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne draži, se varščina ne vrne, ampak zapade v korist stečajne mase. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin, zato se le-te zaračunajo dodatno. Druge dajatve, stroške sestave in overitve kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane s prenosom lastništva mora plačati kupec. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Dodatne informacije so možne pri stečajnem upravitelju Zvonimirju Hudeju, tel. 03/541-75-05 ali GSM 041/705-697, v delovnem času. III. Pravila javne dražbe: 1. Dražbo vodi stečajni upravitelj. 2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. 3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pooblastilo. 4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek pod zap. št. 1. 15.000,00 EUR, pod zap. št. 2. 50,00 EUR, pod zap. št. 3. 300,00 EUR in pod zap. št. 4. 800,00 EUR. 5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. 6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 7. Dražba je končana 10 minut po zadnji najvišji ponudbi. 8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. 9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj. 10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (čl. 154/I ZPPSL).