Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2967. Pravilnik o plačilih občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter o povračilih stroškov, stran 7571.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 5. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačilih občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, nalog člana delovnega telesa občinskega sveta in nalog člana nadzornega odbora.
(2) S tem pravilnikom se določajo tudi vrste povračil, do katerih so pri opravljanju svoje funkcije ali v zvezi z njo upravičeni občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in člani nadzornega odbora.
2. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Sejnina je tudi plačilo članu delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta, za udeležbo na seji delovnega telesa, ter članu nadzornega odbora za udeležbo na seji nadzornega odbora.
3. člen
Osnova za obračun sejnin po tem pravilniku je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1), za polni delovni čas, določen z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
4. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. SEJNINE
5. člen
(1) Sejnine pripadajo članom občinskega sveta za udeležbo na redni in izredni seji občinskega sveta ter za udeležbo na sejah delovnih teles občinskega sveta. Sejnine so določene na sejo.
(2) Kadar sta redna in izredna seja sklicani na isti dan, se izplača samo sejnina za redno sejo.
6. člen
Za udeležbo na sejah pripadajo sejnine tudi članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora. Sejnine so določene na sejo, ne glede na to, koliko nadaljevanj ima seja.
7. člen
O udeležbi na sejah vodi občinska uprava evidenco, ki je podlaga za izplačila sejnin.
8. člen
(1) Višine sejnin so določene s količniki v naslednjih višinah:
– udeležba na redni seji občinskega sveta, brez    0,8
nadaljevanj
– udeležba na redni seji občinskega sveta z      1,2
nadaljevanji
– udeležba na izredni seji občinskega sveta      0,7
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega  0,5
sveta
– udeležba na seji delovnega telesa občinskega sveta 0,3
– predsedovanje na seji drugega občinskega organa   0,5
– udeležba na seji drugega občinskega organa     0,3.
(2) Sejnina za udeležbo na redni seji z nadaljevanji se razdeli na toliko delov, kolikor delov je imela seja. Vsakemu članu občinskega sveta pripada sejnina samo za tisti del seje, katerega se je udeležil.
9. člen
Skupni znesek izplačanih sejnin posameznemu članu občinskega sveta, članu delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta ali članu nadzornega odbora, ne sme preseči zneska, ki je kot najvišji letni znesek sejnin določen z Zakonom o lokalni samoupravi za člana občinskega sveta.
10. člen
Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, s katerim se ugotovi višina sejnin za preteklo tromesečje.
III. PRAVICA DO POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM FUNKCIJE
11. člen
(1) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar, ki funkcijo opravlja nepoklicno, uveljavlja, če gre za službeno potovanje po nalogu nalogodajalca.
(2) Stroški prevoza se povrnejo v skladu z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
(3) Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu z zakonom iz prejšnjega odstavka.
(4) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa za prenočevanje v prenočišču, ki ga odobri nalogodajalec.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se uporabljajo tudi za člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in člane nadzornega odbora.
12. člen
(1) Pravice iz prejšnjega člena se uveljavljajo na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačila v skladu s tem pravilnikom se zagotavljajo v proračunu Občine Log - Dragomer.
14. člen
(1) Sejnine in druga plačila se izplačujejo trimesečno za pretekle tri mesece najkasneje do 10. v mesecu izplačila.
(2) Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
15. člen
Sejnine se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, določen z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007
Dragomer, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.