Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 033-2/2007 Ob-18082/07 , Stran 4954
Mestna občina Nova Gorica objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe) javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec za gospodarske javne službe v Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe. Dela in naloge na delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih: višji svetovalec III, II ali I. I. Javni uslužbenec bo dela in naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III. Okvirna vsebina dela: – opravljanje zahtevnejših nalog s področja gospodarskih javnih služb, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – druge naloge po navodilu nadrejenega. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene, strojne ali ekonomske smeri, – najmanj 4 leta delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državni izpit iz javne uprave, ki ga mora izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku enega leta od imenovanja v naziv, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih. Kandidati morajo predložiti tudi pisno izjavo, s katero izjavljajo, da izpolnjujejo naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta: – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – državljanstvo RS, – znanje uradnega jezika, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – opravljen državni izpit iz javne uprave (če ga je kandidat že opravil). Kandidati morajo predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, strokovni naziv ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. Kandidati morajo predložiti tudi pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljujejo občinski upravi MONG pridobitev podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov iz uradne evidence. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s 3-mesečnim poskusnim delom. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za gospodarske javne službe v Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe« na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani organa: www.nova-gorica.si Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite po tel. 05/33-50-122.