Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Su 20/2007-9 Ob-18183/07 , Stran 4956
Na podlagi 58. člena Zakona o Javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas strokovni sodelavec (4 prosta delovna mesta za nedoločen čas). Delovno mesto strokovni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I, izbrani kandidati bodo naloge opravljali v nazivu višji pravosodni svetovalec III. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Delovno področje: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje obravnav pod vodstvom sodnika, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta delovna mesta, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – 2 leti delovnih izkušenj, – pravniški državni ali pravosodni izpit, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje uradnega jezika, – znanje tujega jezika. – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni izpit, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto strokovni sodelavec`` na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronske oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.