Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 352-10/2006-16-04 Ob-18351/07 , Stran 4952
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.: 03/733-87-00 in faks 03/733-87-40. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je starejši stanovanjski objekt, z gospodarskim poslopjem (lopo za orodje) in pripadajočimi zemljišči na naslovu Lahomno 25, v Laškem. Objekt etažnosti K+P+M je bil zgrajen med letoma 1950 in 1955. Lokacija je v vasi Lahomno, neposredno ob regionalni cesti Laško-Šentjur, približno 3 km oddaljena od Laškega. Posest sestavljajo nepremičnine parc. št. 430/1 pašnik v izmeri 833 m2 in parc. št. 430/2 dvorišče v izmeri 383 m2, stanovanjska stavba 64m2, vpisani v z.k. vložku 217, k.o. Lahomno. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Izklicna cena za nepremičnino znaša 52.627,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 420 EUR. Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se poravna na TRR Občine Laško 01257-0100003220, sklic 007141060 (domska oskrba), v osmih dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter plačilu kupnine in vseh stroškov vključno s stroški cenitve. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti ali odstopiti od pogodbe, pri čemer se varščina zadrži. VII. Datum, kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v ponedeljek, 9. julija 2007, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 10. uri. VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – fizične osebe predložijo veljaven osebni dokument in davčno številko. – v primerih, ko se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju. Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. IX. Varščina: – Varščina v višini 10% izklicne cene se plača na TRR Občine Laško 01257-0100003220, sklic 007141060. Račun je odprt pri UJP Žalec. – Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. – Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. X. Ostali pogoji javne dražbe Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Dražbo vodi predsednik komisije za prodajo premoženja in je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. Komisija lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne dokazljive stroške nastopa na javni dražbi. XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel: 03/733-87-00, 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si. V torek, 3. julija 2007 je od 10. do 12. ure mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.