Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2930. Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo, stran 7467.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) za izvrševanje sedmega odstavka 34. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo
1. člen
Ta pravilnik natančneje ureja pravico in dolžnosti pooblaščenih delavcev Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: Obveščevalno varnostna služba) do posesti in nošenja službenega orožja in streliva.
2. člen
Pooblaščeni delavci imajo lahko v posesti in nosijo le tisto orožje in strelivo, ki je sistemizirano kot službena oborožitev Obveščevalno varnostne službe.
3. člen
(1) Pooblaščeni delavci pridobijo pravico do posesti in nošenja službenega orožja in streliva, ko uspešno opravijo usposabljanje iz četrtega odstavka 34. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Po opravljenem usposabljanju iz prejšnjega odstavka se pooblaščenim delavcem v osebno zadolžitev podeli polavtomatsko ali repetirno kratkocevno orožje s pripadajočim kompletom streliva. Ob izročitvi orožja in streliva se jim preda tudi pisno pooblastilo za nošenje orožja, ki ga izda generalni direktor Obveščevalno varnostne službe.
(3) Če pooblaščeni delavec odda službeno orožje, ki ga ima v osebni zadolžitvi, v popravilo, preizkus ali iz drugih opravičenih razlogov, se mu začasno dodeli drugo istovrstno orožje. O začasni dodelitvi drugega službenega orožja iz tega odstavka odloči generalni direktor Obveščevalno varnostne službe.
4. člen
(1) Pooblaščeni delavci v službi nosijo službeno orožje, ki ga imajo v osebni zadolžitvi. Nadrejeni lahko na predlog pooblaščenega delavca dovoli, da posamezne naloge opravlja brez orožja, vendar pa zaradi tega ne sme biti ogrožena njegova varnost.
(2) Dolgocevno orožje, avtomatsko orožje in drugo oborožitev nosijo pooblaščeni delavci takrat, ko to posebej odredi generalni direktor Obveščevalno varnostne službe.
(3) Pooblaščeni delavci službenega orožja iz tega člena ne smejo posojati drugim osebam.
5. člen
(1) Pooblaščeni delavci nosijo službeno orožje, ki ga imajo v osebni zadolžitvi, v predpisani torbici na hlačnem pasu ali v torbici za prikrito nošenje orožja. V izjemnih primerih se glede na vrsto nalog lahko orožje nosi tudi na drug način, ki omogoča učinkovitejšo uporabo.
(2) Kadar pooblaščeni delavci pri opravljanju nalog nosijo službeno orožje, morajo imeti pri sebi službeno izkaznico in pooblastilo za nošenje službenega orožja.
6. člen
Službeno orožje in strelivo, ki ni v osebni zadolžitvi in ga je potrebno prepeljati na strelišče ali v dislocirano organizacijsko enoto, prenašajo pooblaščeni delavci po nalogu generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe.
7. člen
(1) Pooblaščeni delavci hranijo službeno orožje in strelivo, ki ga imajo v osebni zadolžitvi, na delovnem mestu v skladu z navodili proizvajalca in na način, da je dostop omogočen le osebam, ki imajo pravico dostopa do tega orožja. Pooblaščeni delavci lahko službeno orožje in strelivo, ki ga imajo v osebni zadolžitvi, izjemoma hranijo tudi na svojem domu, vendar le na podlagi predhodnega soglasja nadrejenega. V tem primeru mora pooblaščeni delavec podati pisno izjavo, da izpolnjuje vse pogoje, ki zagotavljajo, da bo orožje in strelivo primerno zavarovano pred tatvino, dostopom neupravičenih oseb ter pred drugo obliko zlorabe ali nevarnosti. Orožje se mora hraniti zaklenjeno in sicer ločeno od streliva, razen, če sta orožje in strelivo shranjena v ognjevarni omari, sefu ali v posebej zavarovanem prostoru.
(2) Pooblaščeni delavci morajo orožje, ki ga imajo v osebni zadolžitvi, skrbno vzdrževati po navodilih o čiščenju in vzdrževanju orožja.
(3) Orožje in strelivo Obveščevalno varnostne službe, ki ni v osebni zadolžitvi, se hrani v posebej določenem prostoru službe in mora biti zavarovano tako, da ni dostopno neupravičenim osebam.
8. člen
Za učinkovito in varno uporabo službenega orožja se morajo pooblaščeni delavci vsaj enkrat na dva meseca udeleževati vaj v streljanju s službenim orožjem na strelišču po programu, ki ga določi generalni direktor Obveščevalno varnostne službe.
9. člen
(1) Pooblaščeni delavec, ki je začasno premeščen v drugo organizacijsko enoto ministrstva izven Obveščevalno varnostne službe, vrne službeno orožje in strelivo, ki ga ima v osebni zadolžitvi, neposredno nadrejenemu delavcu svoje organizacijske enote v hrambo za čas začasne premestitve. Vrnjeno orožje in strelivo nadrejeni delavec preda v hrambo delavcu organizacijske enote Obveščevalno varnostne službe, ki je odgovorna za hrambo orožja in streliva.
(2) V primeru prenehanja delovnega razmerja ali stalne premestitve na delovno mesto ali formacijsko dolžnost, na kateri delavec ni upravičen do posesti in nošenja službenega orožja in streliva, je pooblaščeni delavec dolžan vrniti službeno orožje in strelivo neposredno v organizacijsko enoto Obveščevalno varnostne službe, ki je odgovorna za hrambo orožja in streliva.
10. člen
(1) Pooblaščenemu delavcu se odvzame službeno orožje in strelivo, ki ga ima v stalni uporabi, če je začasno odstranjen z dela v skladu s predpisi ali če ne opravi ponovnega preizkusa usposobljenosti iz četrtega odstavka 34. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Orožje in strelivo iz prejšnjega odstavka se preda organizacijski enoti Obveščevalno varnostne službe, ki je odgovorna za hrambo orožja in streliva.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2006-13
Ljubljana, dne 11. junija 2007
EVA 2007-1911-0018
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo