Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 2-06/07 Ob-18175/07 , Stran 4938
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JRM-07) Naziv in sedež naročnika: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 1. Predmet javnega razpisa Predmet sofinanciranja so naslednji projekti in programi: – preventiva proti alkoholu, kajenju in drugim nevarnim substancam, – redno kakovostno preživljanje prostega časa, – spodbujanje celostnega razvoja mladostnikov, – neformalno izobraževanje, – spodbujanje k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, – spodbujanje kreativnega ustvarjanja mladih, – mladinsko prostovoljno delo. Program je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat mesečno, vsaj osem mesecev v letu. Projekt je posamična aktivnost izvajalca, zaključen enkratni dogodek. Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v Občini Brezovica, kot tudi aktivnosti komercialnega značaja, se ne bodo sofinancirali. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji vloge na javni razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane za opravljanje dejavnosti dela z mladimi; to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji ali kopijo statuta ipd., – prijavitelji oziroma njihove lokalne enote imajo sedež v Občini Brezovica, – izvajajo program za mlade v občini Brezovica (mladi od 6 do 27 let), – vsebina prijavljenega programa in/ali projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Brezovica, – prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov, – dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, – jih v letu 2007 Občina Brezovica ne sofinancira prek katerega drugega razpisa. Vloge na javni razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo vse predpisane obrazce in obvezne priloge, – zaprošeni znesek financiranja predlaganih projektov in programov ne presega 80% vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža. Občina Brezovica lahko sofinancira največ 80% vseh predvidenih stroškov. 3. Splošni kriteriji javnega razpisa Predlagatelj posameznega projekta ali programa ustreza splošnim kriterijem, če ima: – trajnejše, vsaj enoletno delovanje na razpisnem področju; – ustrezen, uspešen in kakovosten obseg programa, zlasti v letu 2006 (v preteklih dveh letih je samostojno pripravil in izvedel vsaj en zaokrožen projekt oziroma program – priložite seznam pomembnejših projektov 2005/2006). Predlagani projekt oziroma program ustreza splošnim kriterijem, če: – je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in je v občinskem javnem interesu; – ima predvideno izvedbo v letu 2007; – po vsebini in obliki sodi na področje dela z mladimi; – je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki/odhodki); – pri izvajanju ni prisotna prodaja, točenje ali pitje alkoholnih pijač; – ni namenjen ustvarjanju dobička. 4. Uporaba kriterijev. Izbrani bodo tisti programi in projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje in kriterije javnega razpisa. Izbirna komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in v morebitnem priloženem materialu. 5. Merila za ocenjevanje predlogov programov in projektov – skladnost s predmetom razpisa: 0-40 točk – preventivnost: 0-10 točk – jasnost postavljenih ciljev in namena: 0-10 točk – število udeležencev: 0-20 točk – število ur vključenosti udeležencev: 0-20 točk – sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi: 0-10 točk – usposobljenost izvajalcev: 0-10 točk – dostopnost za vso mladino v občini: 0-10 točk – realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije: 0-10 točk 6. Okvirna vrednost. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa (JRM-07), znaša 6259,00 EUR. Od tega se bo dodelilo 3000,00 EUR za mladinske programe in 3259,00 EUR za mladinske projekte. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2007. 7. Razpisni rok. Javni razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu in je odprt do 23. 7. 2007. Dokumentacija javnega razpisa obsega: – besedilo razpisa; – prijavne obrazce za predstavitev predlagatelja in za prijavo posameznih projektov oziroma programov; – vzorec zahtevanih izjav. Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na naslovu naročnika, pri pristojnem strokovnem delavcu (tel. 01/360-17-78) v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija javnega razpisa je na voljo tudi na spletni strani http://www.brezovica.si. Občina Brezovica je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 8. Oddaja in dostava vlog. Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani, in sicer do 23. 7. 2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – prijava na razpis JRM-07 – mladi«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 9. Izločitev vlog po odpiranju. Iz nadaljnjega postopka se izloči vse vloge, ki so nepravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba. 10. Pristojni uslužbenci. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je: Matej Černetič. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: Zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Brezovica (Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani). 12. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: Strokovna presoja pravočasnih vlog, ki jih je vložila upravičena oseba, bo izvedena v 30. dneh od dneva odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom. Občina Brezovica bo predlagatelje o svojih odločitvah pisno obvestila najkasneje 45 dni od dneva odpiranja vlog, z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.