Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2962. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki, stran 7529.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 odl. US RS in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2, 62/06 skl. US, 131/06 odl. US in 11/07 skl. US), 16. in 55. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) ter v skladu z uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06 in 9/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. seji dne 31. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki, delovno področje občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z objavljanjem splošnih aktov občine, z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča, da se javnost seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje sredstvom javnega obveščanja župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupan, direktor občinske uprave ali drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne in organizacijsko-tehnične in administrativne naloge, kot enovit organ, na področju:
– pravnih in upravnih zadev,
– splošnih zadev,
– gospodarske infrastrukture, urejanja prostora in varstva okolja,
– družbenih dejavnosti,
– javnih financ in proračuna ter gospodarskih dejavnosti,
– inšpekcijskega nadzora.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v zgoraj navedeno delovno področje, določi direktor v katero področje spada.
7. člen
Občinska uprava na svojih področjih:
– pripravlja programe,
– pripravlja predloge za rešitev in izvedbo posameznih nalog,
– pripravlja splošne in posamične akte za izvedbo predlogov in nalog,
– skrbi za izvedbo določenih in načrtovanih nalog,
– nadzira izvajanje nalog,
– izdeluje analize in ocene,
– poroča o izvedbi nalog,
– gospodari s premoženjem,
– izvaja ukrepe za izboljšanje dela,
– opravlja naloge za delovna telesa občinskega sveta.
8. člen
Na področju pravnih in upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– kadrovske zadeve,
– vodi upravni postopek za I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih na drugih področjih občinske uprave,
– premoženjsko pravne naloge,
– opravlja druge naloge s področja pravnih in upravnih zadev.
9. člen
Na področju splošnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in podžupana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– načrtuje in organizira informiranje javnosti,
– organizira in izvaja protokolarne zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe organov občine,
– civilne zaščite, reševanja ter požarnega varstva in obrambnega načrtovanja,
– oskrbe organov občine in občinske uprave,
– druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje.
10. člen
Na področju gospodarske infrastrukture, urejanja prostora in varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– s področja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
– organizira gradnjo, adaptacijo in rekonstrukcijo objektov,
– koordinira pripravo investicij v gospodarsko infrastrukturo,
– skrbi za izvajanje in nadzor nad izvajanjem programov gospodarskih javnih služb,
– urejanja prostora,
– varstva okolja,
– informacijskih prostorskih podatkov,
– opravlja druge naloge s področja gospodarske infrastrukture, urejanja prostora in varstva okolja.
11. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– predšolske vzgoje in izobraževanja,
– socialnega varstva, osnovnega zdravstva in lekarništva,
– kulture in tehnične kulture,
– športa,
– dela z mladimi,
– pripravlja projekte in investicijske programe ter opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
12. člen
Na področju javnih financ in proračuna ter gospodarskih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– proračuna,
– s področja finančnega poslovanja,
– računovodske in knjigovodske naloge za potrebe občine,
– s področja dohodkovne politike,
– koordinira pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– podjetništva, malega gospodarstva in obrti,
– kmetijstva, gozdarstva in turizma,
– stanovanjskega področja, poslovnih objektov namenjenih za dejavnost,
– gospodarskih javnih služb, in sicer: dimnikarske službe, plakatiranja, pogrebne službe itd,
– koordinira in ureja javna naročila,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje javnih financ in proračuna, ter gospodarskih dejavnosti.
III. DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
13. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za delo občinske uprave.
V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
14. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Za svoje delo je odgovoren županu.
Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju VII/II. stopnje.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
Direktor:
– vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave,
– odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,
– koordinira delo področij občinske uprave in skrbi za delovno disciplino,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
– po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge določene z zakonom in s predpisi občine ter po odredbah župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odredbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja uslužbenska razmerja in podzakonskimi akti in imeti univerzitetno izobrazbo.
Direktor OU je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje OU.
15. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine, odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorju občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
16. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
17. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi glede na obravnavano problematiko župan, na predlog direktorja občinske uprave. Kolegij sklicuje župan ali direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.
18. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
19. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Župan Občine Kostanjevica na Krki v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki v skladu s tem odlokom in uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih, ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih delavcev v občinski upravi.
21. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2007-O9
Kostanjevica na Krki, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.