Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18324/07 , Stran 4935
1. Namen razpisa Namen razpisa je vzpodbuditi razvoj novih programov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in preverjanje teh programov v praksi s strani izbranih izvajalcev. 2. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje eksperimentalnih in razvojnih programov na naslednjih področjih: – zaposlovanje brezposelnih invalidov, – ohranjanje delovnih mest za invalide, – vzpodbujanje podjetništva invalidov, – ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, – vzpodbujanje prilagodljivosti in mobilnosti invalidov na trgu dela, – izobraževalni programi za invalide in vzpodbujanje vseživljenjskega učenja, – socialna ekonomija in zaščitno zaposlovanje. Programi morajo biti namenjeni osebam, ki imajo status invalida po 3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Ur. l. RS, št. 10/05, 43/05). 3. Pogoji za prijavitelje Na razpis se lahko prijavijo delodajalci, strokovne institucije ter druge fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – So registrirane v Republiki Sloveniji (pravne osebe), oziroma imajo tu stalno bivališče (fizične osebe). – Niso v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije (pravne osebe) oziroma niso obsojene za kaznivo dejanje (fizične osebe). – Izpolnjujejo pogoje pravila »de minimis«, po katerem do sredstev niso upravičene pravne osebe iz sektorja ribištva, ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (ta priloga je del razpisne dokumentacije). Nadalje velja, da podjetja v cestnoprometnem sektorju finančne vzpodbude ne smejo uporabiti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Sredstva, dodeljena posameznemu upravičencu v zadnjih treh proračunskih letih ne smejo presegati 200.000 EUR, v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju pa ne smejo presegati 100.000 EUR. – Za program, ki ga prijavljajo, še niso prejeli sredstev, ki predstavljajo državne pomoči za zaposlitev brezposelnega invalida. – Sprejemajo razpisne pogoje. 4. Višina razpisanih sredstev in način sofinanciranja Za razpis je zagotovljeno 500.000 eurov. Sredstva so zagotovljena na transakcijskem računu Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov kot namenska sredstva za izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Izbrani programi bodo sofinancirani do 90% vrednosti. Izbrani izvajalci bodo prvo polovico odobrenih sredstev prejeli po podpisu pogodbe s Skladom, drugo polovico pa po predložitvi zaključnega poročila. 5. Obvezna oblika in vsebina vloge Vloga je popolna, če prijavitelj predloži pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane dokumente v naslednjem vrstnem redu: a) Obrazec JREKS – 1 (podatki o prijavitelju, izjava o sprejemanju razpisnih pogojev, izjava o izpolnjevanju pogojev pravila »de minimis« in izjava, da lahko Sklad pridobiva podatke o delodajalcu iz uradnih evidenc). b) Opis eksperimentalnega programa (opis dejavnosti, ciljev, predvidenega števila udeležencev, opredelitev možnosti za zaposlitev, finančna struktura, opredelitev finančne soudeležbe, …). c) Obrazec BON-1 za gospodarske družbe, BON-1/Z za pravne osebe javnega prava, BON-1/SP za samostojne podjetnike. Obrazec izda AJPES in ne sme biti starejši od 30 dni (original). 6. Način in rok prijave Popolna vloga mora biti poslana po pošti – priporočeno s povratnico ali oddana osebno na naslov: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis za subvencioniranje eksperimentalnih in razvojnih programov, ki vzpodbujajo zaposlovanja invalidov« in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo na Sklad prispele najkasneje do 5. septembra, do 12. ure. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka obravnave bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih. 7. Komisija za izbor Prijavljene programe in projekte bo ocenila komisija, ki jo imenuje direktorica Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 8. Merila za izbor Komisija bo izbrala programe, ki bodo zbrali največ točk glede na izpolnjevanje naslednjih meril: – poslovna ocena programa in možnost uspešne izpeljave programa v praksi (do 30 točk), – s projektom se povečujejo možnosti invalidov za pridobitev in ohranitev zaposlitve (do 20 točk), – razmerje med stroški in koristmi programa (do 20 točk), – število invalidov, vključenih v program (do 10 točk), – inovativnost in razvojnost programa (do 10 točk), – delež finančne soudeležbe izvajalca programa (do 10 točk). Iz razpisa bodo izločeni vsi programi, za katere bo komisija ocenila, da so nezadovoljivi v kateremkoli od sedmih meril. V kolikor bi ocena programa zahtevala znanja z drugega specifičnega področja, lahko komisija pridobi dodatno mnenje tretje osebe oziroma organizacije. Komisija ima pooblastilo, da ne izbere nobenega od prijavljenih programov oziroma da jih izbere manjše število kot je predvideno, kolikor oceni, da prijavljeni programi ne izpolnjujejo zahtev razpisa. Trajanje projekta: projekt mora biti zaključen v enem letu od podpisa pogodbe. 9. Odpiranje vlog in rok za obveščanje prijaviteljev Prispele vloge bo odpirala, pregledala in ugotavljala njihovo popolnost komisija, imenovana s strani direktorice Sklada. Odpiranje prispelih vlog bo 6. septembra 2007 na sedežu Sklada in ne bo javno. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja. Prijavitelji bodo pisno obveščeni o rešitvi njihove vloge najpozneje v roku tridesetih dneh po odpiranju vlog. Prva polovica odobrenih sredstev bo prijaviteljem nakazana v roku tridesetih dneh po podpisu pogodbe, druga polovica v roku tridesetih dneh po predložitvi zaključnega poročila. 10. Pogodba: delodajalce, katerih vloga bo pozitivno rešena, bo Sklad pozval k podpisu pogodbe v roku 15 dni od dneva prejema pogodbe, v nasprotnem primeru se bo štelo, da je delodajalec od vloge odstopil. 10. Poročanje po zaključku programa Izbrani kandidati bodo po zaključku programa Skladu predložili pisno poročilo. Med zaključkom programa in izdelavo poročila mora preteči najmanj 60 in največ 90 dni, s ciljem, da se v 60 dneh po zaključku programa lahko potrdi praktična vrednost programa oziroma dejanska zaposljivost udeležencev. Poročilo mora vsebovati predvsem: – imena in naslove udeleženih invalidov, – koliko in kateri invalidi so se po programu uspeli zaposliti, – pri katerih delodajalcih in na katerih delovnih mestih so se zaposlili udeleženci programa, – finančno poročilo o porabi dodeljenih in lastnih sredstev z ustreznimi dokazili, – ocena uspešnosti programa in navedba razlogov, – predlogi za izboljšanje programa in izkušnje izvajalcev. 11. Dodatne informacije: prijavitelji lahko priloge k tej razpisni dokumentaciji (obrazec JREKS 1, Priloga I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti) in dodatne informacije dobijo osebno na sedežu Sklada, Zemljemerska 12, 6. nadstropje, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure (v sredo tudi od 14. do 16. ure), pri Juretu Pogačniku, tel. 01/230-94-80, elektronski naslov: srsvzi-info@gov.si.