Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2960. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice, stran 7524.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi in 13. in 140. člena Statuta Občine Jesenice je Občinski svet Občine Jesenice na 7. seji dne 31. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice.
2. člen
Sredstva za pomoči se zagotavljajo iz proračuna Občine Jesenice (v nadaljevanju: občine).
3. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki državne pomoči po tem pravilniku so mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki tudi drugi, če je to posebej navedeno v posameznem ukrepu.
Do državne pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so podjetja, ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe oziroma storitve niso izvedli v skladu s podpisano pogodbo,
– so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči.
4. člen
(oblike in kumulacija pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij, neposrednih subvencij obresti ter znižanja občinskih dajatev.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s pravili državnih pomoči in pomoči »de minimis«.
5. člen
(cilji ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva)
Z ukrepi želimo dolgoročno v obdobju 2007–2013 na območju občine zagotoviti konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbuditi investicijska vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi odpiranje novih delovnih mest. Na ta način sledimo ciljem, opredeljenih v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program Gorenjske 2007–2013) in občinskih strateških dokumentih (Strategija razvoja Občine Jesenice, Strategija razvoja turizma v Občini Jesenice).
6. člen
(splošna določila za vse ukrepe pravilnika)
Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe pravilnika so:
– pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa;
– pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrobna vsebina in zahtevane vloge se določilo z javnim razpisom;
– Upravičenec lahko kandidira samo za naložbo, ki jo s pomočjo iz tega pravilnika izvede v celoti;
– Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi;
– Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za isto investicijo ni pridobil ali je v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira;
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 3 leta po dokončani naložbi;
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu sredstev;
– Končni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev;
– Upravičenec, ki ja za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen;
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo in iste upravičene stroške, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih šest let;
– Upravičenec mora imeti sedež v Občini Jesenice, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v Občini Jesenice.
7. člen
(letni nabor ukrepov)
Letni nabor ukrepov in višina sredstev se za vsako leto določi s proračunom.
8. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoči se dodeljuje na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, ki ga izvede občina. V javnem razpisu so podrobneje določeni kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo. O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči župan s sklepom.
Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
9. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora biti objavljen na krajevno običajen način.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
– drugo.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa s sklepom župana.
Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
10. člen
(pogodba)
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih občina z upravičencem sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
11. člen
(vračilo sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu z investicijskim programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo v pogodbi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA
12. člen
Spodbujanje naložb v gospodarstvo
Namen ukrepa je spodbuditi naložbe v gospodarstvu, s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest.
Predmet:
– subvencija obrestne mere.
Upravičenci:
– gospodarske družbe, opredeljene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
Pogoji:
– naložba se mora ohraniti na območju občne vsaj 5 let po njenem zaključku,
– upravičenec ima sedež družbe ali lokacijo naložbe na območju Občine Jesenice,
– gospodarska družba ni družba v težavah,
– pomoč se dodeli le v primeru, kadar le-ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je ta spodbuda za izvedbo projekta nujno potrebna,
– pri izračunu se upošteva referenčna obrestna mera, objavljena v uradnem listu EU.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– stroški gradnje in nakupa objektov,
– stroški nakupa strojev in opreme,
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Višina:
– subvencija obrestne mere ne sme presegati 5% vrednosti naložbe.
13. člen
Spodbujanje naložb v okviru urejenih poslovnih lokacij (poslovnih, obrtnih in industrijskih conah)
Namen:
Namen ukrepa je spodbuditi naložbe v okviru poslovnih lokacij, s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj in odpiranje novih delovnih mest.
Predmet pomoči:
Pomoč obsega tri instrumente:
– sofinanciranje začetnih investicij,
– olajšave pri odmeri nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč,
– olajšave pri obračunu komunalnega prispevka.
Upravičenci:
– gospodarske družbe, opredeljene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
Pogoji:
– gospodarski subjekt izvaja svojo dejavnost v okviru opredeljene poslovne lokacije,
– naložba mora biti ohranjena vsaj pet let po njenem zaključku,
– gospodarski subjekt za dodelitev pomoči zaprosi z vlogo,
– gospodarski subjekt ni obravnavan kot družba v težavah,
– gospodarski subjekt opravlja glavno dejavnost v eni izmed naslednjih kategorij Standardne klasifikacije dejavnosti:
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|1.   |DB17    |Proizvodnja tekstilij          |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|2.   |DB18    |Proizvodnja oblačil, strojenje in    |
|    |      |dodelava krzna, proizvodnja krznenih   |
|    |      |izdelkov                 |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|3.   |DC19    |Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih  |
|    |      |izdelkov, razen oblačil         |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|4.   |DD20    |Obdelava in predelava lesa, proizvodnja |
|    |      |izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,|
|    |      |razen pohištva              |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|5.   |DE21    |Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona |
|    |      |ter izdelkov iz papirja in kartona    |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|6.   |DE22    |Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje  |
|    |      |posnetih nosilcev zapisa         |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|7.   |DG24    |Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,|
|    |      |umetnih vlaken              |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|8.   |DH25    |Proizvodnja izdelkov iz gume in     |
|    |      |plastičnih mas              |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|9.   |DI26    |Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih|
|    |      |izdelkov                 |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|10.   |DJ27    |Proizvodnja kovin            |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|11.   |DJ28    |Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen  |
|    |      |strojev in naprav            |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|12.   |DK29    |Proizvodnja strojev in naprav      |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|13.   |Dl30    |Proizvodnja pisarniških strojev in    |
|    |      |računalnikov               |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|14.   |DL31    |Proizvodnja električnih strojev in naprav|
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|15.   |DL32    |Proizvodnja radijskih, televizijskih in |
|    |      |komunikacijskih naprav in opreme     |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|16.   |DL33    |Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih |
|    |      |in optičnih instrumentov ter ur     |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|17.   |DM35    |Proizvodnja drugih vozil in plovil    |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|18.   |DN36    |Proizvodnja pohištva in druge      |
|    |      |predelovalne dejavnosti         |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|19.   |DN37    |Reciklaža                |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|20.   |K72    |Obdelava podatkov, podatkovne baze in s |
|    |      |tem povezane dejavnosti         |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|21.   |K73.1   |Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na|
|    |      |področju naravoslovja in tehnologije   |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
Upravičeni stroški:
– nakup zemljišča v okviru poslovne lokacije, če je prodajalec lokalna skupnost,
– strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– strošek komunalnega prispevka, odmerjenega z odločbo na podlagi veljavnega občinskega odloka.
Višina:
– do 40% upravičenih stroškov nakupa zemljišča v okviru poslovne lokacije, katerega lastnik in prodajalec je občina,
– odmera za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se zniža v prvih treh letih, in sicer za:
1. 50% v prvem letu,
2. 30% v drugem letu,
3. 10% v tretjem letu,
– do 75% znižanje komunalnega prispevka.
Vse tri pomoči se seštevajo, skupna višina vseh treh dodeljenih pomoči ne sme preseči 15% vrednosti celotne naložbe.
14. člen
Spodbujanje novih investicij v izgradnjo družinskih hotelov, penzionov in drugih nastanitvenih objektov
Namen:
Namen ukrepa je povečanje naložb v izgradnjo družinskih hotelov, penzionov in drugih nastanitvenih objektov z namenom spodbujanja razvoja turizma na območjih, kjer je s prostorskimi akti opredeljena možnost tovrstne izgradnje.
Predmet pomoči:
Pomoč obsega dva instrumenta:
– olajšave pri odmeri nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč,
– olajšave pri obračunu komunalnega prispevka.
Upravičenci:
– samostojni podjetnik ali malo podjetje v družinski lasti,
– fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje nastanitvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo svojo dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale.
Pogoji:
– naložba mora biti ohranjena vsaj pet let po njenem zaključku,
– upravičenec za dodelitev pomoči zaprosi z vlogo,
– gospodarski subjekt opravlja ali bo opravljal glavno dejavnost v eni izmed naslednjih kategorij Standardne klasifikacije dejavnosti:
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|1.   |55.1    |Dejavnost hotelov in podobnih obratov  |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|2.   |55.2    |Dejavnost domov, kampov in drugih    |
|    |      |nastanitvenih obratov          |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
|3.   |55.23   |Dejavnost drugih nastanitvenih obratov  |
+--------+-----------+-----------------------------------------+
Upravičeni stroški:
– strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– strošek komunalnega prispevka, odmerjenega z odločbo na podlagi veljavnega občinskega odloka.
Višina:
– odmera za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se zniža v prvih treh letih, in sicer za:
1. 50% v prvem letu,
2. 30% v drugem letu,
3. 10% v tretjem letu,
– do 75% znižanje komunalnega prispevka.
Obe pomoči se seštevata, skupna višina obeh dodeljenih pomoči ne sme preseči 25% vrednosti celotne naložbe.
15. člen
Spodbujanje odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja
Namen ukrepa je spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter podpora pri pripravi dodatnih programov usposabljanj na podlagi konkretnih potreb delodajalcev ter načrtno preusposabljanje razpoložljivih kadrov za nove dejavnosti.
Predmet:
– stimuliranje zaposlovanja in odpiranje novih delovnih mest,
– preusposabljanje kadrov za nove proizvodnje.
Vrsta pomoči:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,
– dotacija: sofinanciranje priprave programov in izvedbe usposabljanja.
Upravičenci:
– gospodarske družbe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
– brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.
Upravičeni stroški:
– stroški novega delovnega mesta,
– stroški predavatelja oziroma inštruktorja/mentorja za čas trajanja usposabljanja,
– stroški svetovanja, povezanega z usposabljanjem,
– materialni stroški, povezani z usposabljanjem (najemnine in drugi materialni stroški),
– stroški priprave programa usposabljanja.
Višina:
– do 2.000€ za novo delovno mesto,
– do 50% ostalih upravičenih stroškov.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 5 let po prejemu pomoči,
– v primeru, da je prejemnik brezposelna oseba je pogoj za pridobitev izražena namera po samozaposlitvi, kar dokaže s predložitvijo poslovnega načrta za samozaposlitev, dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem M1/M2.
16. člen
spodbujanje podjetništva
Namen ukrepa je spodbuditi podjetništvo in s tem zagotoviti večjo možnost za gospodarski razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest.
Predmet:
– sofinanciranje stroškov izobraževanja,
– sofinanciranje stroškov usposabljanja,
– sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih.
Vrsta pomoči:
– dotacija: sofinanciranje stroškov izobraževanja, usposabljanja, udeležbe na sejmih.
Upravičenci:
– gospodarske družbe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja,
– stroški usposabljanja,
– stroški razstavljavcev.
Neupravičeni stroški:
– stroški dnevnic,
– potni stroški, stroški kilometrin,
– stroški nočitev in prehrane.
Višina:
– Sofinanciranje stroškov izobraževanja do 100% vrednosti, vendar največ do 200 EUR za posamezno vrsto izobraževanja na upravičenca.
– Sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmu do 100% vrednosti, vendar največ do 200 EUR za posamezno udeležbo na sejmu na upravičenca.
17. člen
delovanje društev
Namen ukrepa je spodbuditi delovanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva.
Vrsta pomoči:
– dotacija.
Upravičenci:
– nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva,
– društva, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški,
– promocija podjetništva v občini.
Višina:
– se določi z razpisom.
Pogoji:
– društvo oziroma nevladna organizacija deluje na območju občine.
III. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 72/02).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013, uporabljati pa se začne po pridobitvi soglasja ministrstva, pristojnega za izdajanje soglasja za področje državnih pomoči.
Št. 007-17/2007
Jesenice, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.