Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2969. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci, stran 7574.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 Odl. US U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO) je Občinski svet Občine Puconci na 9. seji dne 14. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
S tem pravilnikom se določajo plače in plačila občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci.
2. člen
(zakonska podlaga)
Za ureditev plač in plačil občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZSPJS), določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZLS) in Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 – v nadaljevanju: Odlok).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom drugih organov Občine Puconci pripadajo sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
(opredelitev pojma funkcionar)
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN
4. člen
(plačilo za opravljanje funkcije župana)
Funkcija župana Občine Puconci je uvrščena v V. skupino občin (od 5001 do 15000 prebivalcev), kjer je za opravljanje funkcije župana določen 51. plačni razred. Županu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
5. člen
(plačilo za opravljanje funkcije podžupana)
Za opravljanje funkcije podžupana, ki sodi v V. skupino občin je določen plačni razred v razponu od 36. do 43. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. Skladno z zakonom pripada podžupanu dodatek za delovno dobo, kolikor funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije glede na pooblastila in obseg dela, vendar največ v višini 50% plače, ki bi mu pripadala, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana se določi s sklepom, ki ga podpiše župan.
6. člen
(plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta – sejnina)
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme letno presegati 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta            42 EUR
– udeležbo na redni seji občinskega sveta       126 EUR
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta      63 EUR
– predsedovanje seji delovnega telesa         84 EUR
občinskega sveta
– udeležbo na seji delovnega telesa          63 EUR.
Če seja traja manj kot 1 uro se sejnina izplača v polovičnih zneskih iz prejšnjega odstavka tega člena.
III. SEJNINE IN ENKRATNA NADOMESTILA
7. člen
(plačilo za opravljanje funkcije člana delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta)
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na posamezni seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
8. člen
(plačilo za opravljanje dela v komisijah, odborih in drugih strokovnih organih)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih odborov, komisij ali strokovnih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan.
9. člen
(plačilo za opravljanje funkcije v svetih ožjih delov lokalne skupnosti)
Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti imajo za opravljanje funkcije v svetu krajevne skupnosti pravico do nadomestila oziroma plačila v obliki sejnine, in sicer:
I. skupina  do 400    predsednik KS – član – 42 EUR
       prebivalcev  110 EUR
II. skupina nad 400    predsednik KS – član – 84 EUR.
       prebivalcev  168 EUR
Nadomestila in sejnine se izplačajo četrtletno za tekoče leto vendar največ za šest sej letno.
Član KS, ki mu predsednik KS prenese posebna pooblastila in odgovornosti ima pravico do nadomestila oziroma plačila sejnine v višini kot velja za člane sveta KS povečane za 30%.
Predsednik KS lahko pooblastilo iz prejšnjega odstavka prenese samo enemu članu sveta KS iz posamezne vasi v zvezi z vodenjem posamezne vasi.
10. člen
(plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora)
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje funkcije (sejnine), v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 8% plače župana za člana.
Nadomestilo v obliki sejnine se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsednik ima pravico do sejnine za udeležbo    223 EUR
na seji NO
– predsednik ima pravico do sejnine za udeležbo    40 EUR
na redni seji OS
– predsednik ima pravico do sejnine za udeležbo    20 EUR
na izredni seji OS
– člani imajo pravico do sejnine za udeležbo na   112 EUR.
seji NO
11. člen
(enkratno nadomestilo članom občinske volilne komisije)
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik, namestniki tajnika in člani ter namestniki članov občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v pravico do nadomestila za delo v volilnem organu v skladu z zakonom. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
(povračila stroškov)
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani drugih organov Občine Puconci ter predsednik in člani sveta KS, imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, pravico do dnevnice za službeno potovanje in pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju.
Nalog za službeno potovanje izda župan, če je to v interesu občine. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
(način izračuna plačila za opravljanje funkcije)
V skladu s tem pravilnikom se sklene mandatna pogodba, na podlagi katere se mesečno izračuna plačilo članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih organov Občine Puconci. Podžupanu se izda sklep župana.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu podžupana, članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci, ki jo vodi uslužbenec občinske uprave, ki opravlja strokovna in administrativna dela za občinski svet, obračun pa opravi uslužbenec občinske uprave, ki obračunava plače.
14. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izvrševanje tega pravilnika se zagotovijo iz sredstev občinskega proračuna.
15. člen
(način izplačila za opravljanje funkcije in izplačila drugih stroškov)
Plača župana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje mesečno za nazaj 5. dne v mesecu.
Plačila podžupanom, članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih organov Občine Puconci se izplačujejo mesečno za nazaj, najkasneje do 15. dne v mesecu.
Povračila, nadomestila in drugi prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo hkrati s plačo oziroma drugimi plačili.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 47/99, 119/02 in 75/05).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2007
Puconci, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.