Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 424/07 Ob-18562/07 , Stran 4974
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 424/07 z dne 15. 6. 2007, so nepremičnine: 1) poslovni prostor v izmeri 14,00 m2, ki se nahaja v atriju med osmi 3–5, na nivoju podhoda avtobusne postaje na Mlinski ulici, stoječ na parc. št. 1786/1 in 1789/4, k.o. Maribor-Grad, ki je do celote last Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ulica 14, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 3. 2007, 2) poslovni prostor v izmeri 51,70 m2, ki se nahaja v izhodnem atriju med osmi 1–3, na nivoju podhoda avtobusne postaje na Mlinski ulici, stoječ na parc. št. 1786/1 in 1789/4, k.o. Maribor-Grad, ki je do celote last Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ulica 14, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 044/2006 z dne 12. 6. 2006 in 3) stanovanje št. 32, v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Klinetova ul. 14, stoječe na parc. št. 1012/1, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ulica 14, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 5. 1999, zastavljene v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Marije Barbare Varga, stan. Klinetova ulica 14, 2000 Maribor in Roberta Celcerja, stan. Vončinova ulica 12, 2000 Maribor, v višini 20.000,00 EUR s pripadki.