Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2953. Odlok o programu opremljanja za območje urejanja BP 9/1 – JUB Dol, stran 7507.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05) ter 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 5. redni seji dne 6. junija 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za območje urejanja BP 9/1 – JUB Dol
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim lokacijskim načrtom za območje urejanja BP 9/1 – JUB Dol (v nadaljevanju: območje) sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal Inštitut za urbano ekonomiko družba za urejanje in gospodarjenje s prostorom d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
V programu opremljanja so izračunani stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena (v nadaljevanju: komunalna infrastruktura). To so objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek.
Program opremljanja vsebuje izračun skupnih stroškov investicije, to je vseh investicijskih stroškov v izgradnjo komunalne infrastrukture, ki se nahaja izven območja. V skupnih stroških investicije niso vključeni stroški izgradnje električnega in telekomunikacijskega omrežja, ker ti omrežji ne sodita v komunalno infrastrukturo in se zanju ne odmerja komunalni prispevek, vendar je od njiju odvisna izvedba opremljanja zemljišč za gradnjo.
Program opremljanja ne vključuje stroškov izgradnje gospodarske javne infrastrukture znotraj območja občinskega lokacijskega načrta.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za gradnjo komunalne infrastrukture izven območja, stroške odkupa zemljišča in priprave zemljišča vključno s stroški inženiringa in nadzora ter nepredvidene stroške.
V stroških za gradnjo komunalne infrastrukture so zajeti naslednji stroški: izgradnja križišča – rondoja na Zasavski cesti, povezovalna cesta od rondoja do ceste mimo JUB-a, rekonstrukcija ceste mimo JUB-a, izgradnja čistilne naprave, rekonstrukcija vodovoda, izgradnja kanalizacije v ločenem sistemu, izgradnja plinovodnega omrežja, ki se bo navezoval na novi srednjetlačni plinovod, ki bo potekal blizu severne meje območja urejanja BP 9/1 JUB Dol in izgradnja nasipa oziroma opornega zidu.
V okviru stroškov nakupa zemljišča so zajeti stroški nakupa za izgradnjo rondoja. Stroški priprave zemljišča vključujejo stroške izdelave občinskega lokacijskega načrta, programa opremljanja, geodetske dokumentacije in študij.
V skupnih stroških investicije niso vključeni stroški financiranja in izgradnje interne gospodarske javne infrastrukture.
Skupni stroški, ki znašajo 4.240.946,84 EUR (brez DDV), po stalnih cenah na dan 31. 12. 2006, so razvidni iz tabele 3.0, ki je priloga tega odloka.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Obračunski stroški investicije so tisti del skupnih stroškov investicije v določeno vrsto komunalne infrastrukture, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo in na neto tlorisno površino objekta
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
1. Obračunski stroški investicije
8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo del skupnih stroškov investicije, ki jih morajo pokriti investitorji tega območja.
Obračunski stroški investicije so nadomestitveni stroški za obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo.
Obračunski stroški investicije obsegajo stroške za gradnjo komunalne infrastrukture izven območja, stroške priprave zemljišča vključno s stroški inženiringa in nadzora ter nepredvidene stroške.
V stroških za gradnjo komunalne infrastrukture so v deležu zajeti naslednji stroški: izgradnja križišča – rondoja na Zasavski cesti, povezovalna cesta od rondoja do ceste mimo JUB-a, rekonstrukcija ceste mimo JUB-a, izgradnja čistilne naprave, rekonstrukcija vodovoda, izgradnja kanalizacije v ločenem sistemu, izgradnja plinovodnega omrežja, ki se bo navezoval na novi srednjetlačni plinovod, ki bo potekal blizu severne meje območja urejanja BP 9/1 JUB Dol in izgradnja nasipa oziroma opornega zidu.
Obračunski stroški investicije znašajo 1.203.157,86 EUR (brez DDV) oziroma 288.324.750,00 SIT, izračunani na dan 31. 12. 2006, preračunani v EUR po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere
9. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoti mere iz prejšnjega odstavka tega člena je razviden iz tabele 3.7, ki je priloga tega odloka.
Skupni obračunski stroški investicije na m2 parcele so 52,08 EUR, na m2 neto tlorisne površine objekta pa 35,29 EUR.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka
10. člen
Posebna merila so:
– razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,50:0,50;
– faktor dejavnosti je 1- izgradnja skladiščno-proizvodnih objektov.
Olajšav za zavezance ni.
Komunalni prispevek se po izbiri zavezanca lahko plača kot enkratni znesek ali z akontiranjem odmerjenega zneska in končnim poračunom. Glede načina plačila se v primeru odmere na zahtevo zavezanca, zavezanec opredeli v zahtevi za odmero.
11. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe tretjega odstavka 9. člena in določbe 10. člena tega odloka.
Izračun komunalnega prispevka je razviden iz tabele 3.9, ki je priloga tega odloka.
Komunalni prispevek preračunan na 1 m2 parcele znaša 26,04 EUR, na 1 m2 neto tlorisne površine objektov pa znaša 17,64 EUR.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Terminski plan izgradnje gospodarske javne infrastrukture znotraj območja je odvisen od etapnosti izgradnje načrtovanih objektov.
Izgradnja komunalne infrastrukture izven območja poteka po terminskem planu, ki ga je določila Občina Dol pri Ljubljani.
13. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objektov se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
14. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Dol pri Ljubljani.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35106-0022-2004-44
Dol pri Ljubljani, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.