Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18523/07 , Stran 4927
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, majhnih, srednje velikih podjetjih ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turizma v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu in investicij v izboljšave nastanitvenih kapacitet pri turističnih ponudnikih. Razpis je razdeljen na 3 sklope: – sklop A: Državna pomoč za majhna in srednja podjetja, – sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja, – sklop C: Državna pomoč fizičnim in pravnim osebam v dejavnosti turizma. Vlagatelj se lahko prijavi samo na en sklop razpisa, in sicer samo z enim projektom. 2. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin. 3. Višina razpisanih sredstev: Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje sklopov A, B in C, znaša 647.833 EUR v letu 2007. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju. Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev za: – sklop A je 240.000 EUR, – sklop B je 257.833 EUR, – sklop C je 150.000 EUR. Kolikor sredstva na posameznem sklopu ne bodo porabljena, se lahko prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča strokovna komisija ob izboru. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči: – 50% vrednosti upravičenih stroškov za mikro in majhna podjetja ter pri fizičnih osebah na področju turizma, – 40% upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in – 30% upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta, ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati. II. Pogoji dodeljevanja 1. Upravičenci so mikro, majhna in srednje velika podjetja v skladu z opredelitvami iz Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list EU L št. 63 z dne 28. februar 2004 (v nadaljevanju Uredba komisije ES)), samostojni podjetniki, zadruge ter sobodajalci, vpisani v register sobodajalcev pri upravni enoti, ali fizične osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, št. 112/05) – podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je izkazana v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. – niso v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 – odl. US: UI 264/99-40, 50/02 – skl. US: U-I-135/00-60, 93/02 – odl. US: U-I-135/00-77, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07 – skl. US: U-I-117/07-7); – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije; – podjetja morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin; – fizične osebe morajo imeti stalno bivališče na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin in morajo biti lastniki/najemniki objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot stanovanjski objekt; – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. 2. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci: – ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško koncesijo; – katerim so na osnovi Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih 2002 in 2003, 2004, 2005 ter 2006 že bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki izhaja iz uspešne kandidature na omenjene razpise (izpolnitev obveze glede novih zaposlitev morajo upravičenci dokazati s predložitvijo posebnega Poročila o izpolnitvi pogodbene obveznosti glede novih zaposlitev, v katerem natančno opredelijo realizirane zaposlitve, ter predložijo ustrezna listinska dokazila-M1/M2 obrazec); – so za isti namen pridobili državno pomoč iz drugih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virih) v višini več kot 50% upravičenih stroškov naložbe; – ki so odvisna podjetja – so gospodarske družbe, v kateri posamezna velika podjetja ali velika povezana podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, večjimi od 25%; – ki imajo kot glavno dejavnost registrirano ribištvo, premogovništvo, ladjedelništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov. 3. Na razpis lahko vlagatelji vlog kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo investicije (faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...)), vendar pa mora skupna višina celotne faze izpolnjevati prej opredeljene kriterije. Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji vlog tudi s posamezno fazo, ki pomeni nadaljevanje investicije iz prejšnjih let. 4. Investicija in novo odprta delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj 3 leta, šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno s polnim delovnim časom za nedoločen čas. Razvojna sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest se lahko dodelijo, če gre za delovna mesta, ki so povezana z izvedbo projekta začetne naložbe. To pomeni, da se nanašajo na dejavnost, za katero je bila izvedena naložba in so ustvarjena v treh letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta, ustvarjena v treh letih po končani naložbi, zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti s pomočjo nove naložbe. Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev pred dnem oddaje vloge na razpis, upoštevajoč zaposlene s polnim delovnim časom za nedoločen čas. 5. Do sofinanciranja bodo upravičeni le upravičeni stroški prijavljene investicije, ki bodo nastali od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do najkasneje 20. 10. 2007. V skladu z 11. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS št. 72/06) so upravičeni stroški: – nakupa zemljišč, – gradnje in nakupa objektov, – nakupa strojev in opreme, – nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja. Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena. V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med upravičene stroške. Povračilo davka na dodano vrednost in davka na dobiček/dohodek ni upravičen strošek. Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih. Stroški izdelave elaborata za prijavo na razpis ne spadajo med upravičene stroške. 6. Posebni pogoji sofinanciranja investicije kot celote po posameznih sklopih: Sklop A: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo odprli najmanj 2 novi delovni mesti v obdobju 3 let po zaključku investicije in katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 40.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2009. – Maksimalna višina sofinanciranja investicije kot celote (vseh faz oziroma upravičenih stroškov skupaj) je opredeljena tudi s pogojem novo odprtih delovnih mest, tako da se lahko za odprto delovno mesto do vključno V. stopnje zahtevnosti investicija sofinancira v maksimalni višini 13.000 EUR, za odprto delovno mesto VI. in višje stopnje zahtevnosti pa v maksimalni višini 20.000 EUR. – Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 80.000 EUR. Sklop B: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 8.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2009. – Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR. Sklop C: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 8.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2009. – Fizična oseba ali sobodajalec vpisan v register sobodajalcev pri Upravni enoti Tolmin je lastnik ali najemnik objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot stanovanjski objekt v katerem bo uredil nastanitvene kapacitete. Sedež podjetja oziroma stalno prebivališče vlagatelja mora biti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin. – Vlagatelj bo uredil nastanitvene kapacitete z vsaj štirimi novimi ali obstoječimi ležišči. Nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 3 zvezdicami (***), adaptacija obstoječih prenočitvenih kapacitet pa mora zagotoviti prehod na višjo kategorijo. – Vlagatelj bo nastanitveni obrat, za katerega bo v okviru tega razpisa pridobil sredstva, registriral pri Upravni enoti Tolmin oziroma registriral dejavnost v skladu z ZGD najkasneje 30 dni po zaključku investicije (najkasneje do 30. 1. 2010). – Vlagatelj bo nastanitvene kapacitete oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku investicije. – Višina nepovratnih sredstev za vsako ustvarjeno novo ležišče znaša 2.000 EUR na posteljo (brez dodatnih ležišč). – Višina nepovratnih sredstev za vsako obnovljeno ležišče znaša 1.000 EUR na posteljo (brez dodatnih ležišč). – Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec je glede na skupno razpisano vsoto 15.000 EUR. 7. Upravičenci morajo prispevati najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati pomoči. Za lastna sredstva se štejejo sredstva upravičenca in pridobljeni krediti po tržnih pogojih. III. Splošni in finančni pogoji 1. Upravičenec mora do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem morajo biti predložene zahteve in dokazila, ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko od upravičenca ter so navedene v poglavju IV. tega razpisa. 2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2007. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva iz točke I.3 je proračunsko leto 2007. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do najkasneje 20. 10. 2007. 3. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo posameznemu vlagatelju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt in sicer v maksimalni višini do 50% upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega projekta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij novo odprtih delovnih mest. 4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev bo vlagatelj z Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. 6. S pogodbo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. 7. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Prejemnik bo imel možnost izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka (končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2007 pa je 20. 10. 2007. 8. Prejemnik mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije. IV. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu: Sklop A in Sklop B: 1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/1). 2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/1). 3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3/1) in zahtevane priloge: – bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2005, 2006) potrjene s strani AJPES-a; – v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča) – ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen z.k. predlog); – v vlogi se za investicijo, ki je predmet kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu; – kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na (v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis, je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e), ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji; – v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov, (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 – odl. US: U-I-1/03-15, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – odl. US: U-I-286/04-46)). 4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4/1). 5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5/1). Sklop C: a) Za mikro podjetja: 1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/2); 2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/2); 3. osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge: – bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2005, 2006) potrjene s strani AJPES-a; – v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča) – ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen z.k. predlog); – v vlogi se za investicijo, ki je predmet kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu; – kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis, je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e), ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji; – v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 – odl. US: U-I-1/03-15, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – odl. US: U-I-286/04-46)). 4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4/2). 5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5/2). b) Za sobodajalce, vpisane v register sobodajalcev pri upravni enoti, ali fizične osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji: 1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/2). 2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/2). 3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge: – dokazilo o stalnem prebivališču (fizične osebe); – dokazilo o vpisu v register sobodajalcev pri Upravni enoti Tolmin (razen za novonastale sobodajalce); – mnenje občine oziroma pooblaščene organizacije za turizem o dosedanjem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za leto 2005 do maja 2007); – v vlogi se za investicijo, ki je predmet kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu; – kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na (v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis, je potrebno v vlogi predložiti: z.k. izpisek(e), ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji; – v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 – odl. US: U-I-1/03-15, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – odl. US: U-I-286/04-46)). 4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4/2). 5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5/2). Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. V. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog – Sklop A Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila bodo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije, do porabe sredstev. Merila za vrednotenje vlog – Sklop B Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila bodo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije, do porabe sredstev. Merila za vrednotenje vlog – Sklop C Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije, do porabe sredstev. VI. Način prijave in razpisni roki 1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin (tel: 05/ 38-41-500) vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki, (info@pososki-rc.si). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu www.svlr.gov.si ali www.pososki-rc.si. 2. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: – Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-43, e-mail: vinko.zagar@gov.si), – Vesna Kozar, Posoški razvojni center (tel. 05/384-15-03, GSM 031/381-692, e-mail: vesna.kozar@pososki-rc.si). 3. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna. 4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je: – oddaja po pošti, 23. 7. 2007, – oziroma oddaja v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), najkasneje do 23. 7. 2007 do 12. ure. 5. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis začetne investicije v Posočju 2007«, navedenim sklopom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 10 Oprema ovojnice). 6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. 7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). 8. Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je to zahtevano in zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami (glej točko št. 8 v razpisni dokumentaciji: Seznam izpolnjenih prilog). VII. Obravnava vlog 1. Odpiranje vlog je javno, razen če se strokovna komisija pred odpiranjem, zaradi večjega števila vlog odloči, da ne bo javno in za to pridobi soglasje ministra. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo vloge odpirala enkrat. 2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisijo sestavljajo trije predstavniki SVRL in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga so uradna tajnost. 3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. 4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev, ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije ter nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma bodo dopolnjene neustrezno. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Vloga je neutemeljena zlasti, če: – vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih, investicij v turistično nastanitvene kapacitete ter odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijami; – v primeru, da podjetje prijavi višino investicije, ki ne ustreza višini določeni za posamezni sklop razpisa, bo vloga zavržena; – vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali resnični; – vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih ter razvoja turističnih kapacitet na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2007; – vloga upravičenca ne doseže najmanj 51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot je razpoložljivih sredstev. 6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. 7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis začetne investicije v Posočju 2007«, navedenim sklopom na katerega vlagajo pritožbo in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.