Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2929. Pravilnik o določitvi meril za ugotavljanje pretežnega opravljanja dejavnosti pridobivanja kapitalskih deležev ali pretežnega opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev iz 2. do 12. in 15. točke 10. člena Zakona o bančništvu, stran 7466.

Na podlagi šestega odstavka 15. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi meril za ugotavljanje pretežnega opravljanja dejavnosti pridobivanja kapitalskih deležev ali pretežnega opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev iz 2. do 12. in 15. točke 10. člena Zakona o bančništvu
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo merila za pretežno opravljanje dejavnosti pridobivanja kapitalskih deležev ali pretežnega opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev iz 2. do 12. in 15. točke 10. člena (v nadaljnjem besedilu: pretežno opravljanje dejavnosti) Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06).
2. člen
(merili za pretežno opravljanje dejavnosti)
Pravna oseba pretežno opravlja dejavnost, če:
– delež prihodkov iz naslova opravljanja v 1. členu tega pravilnika navedenih dejavnosti v vseh prihodkih pravne osebe presega 50 odstotkov ali
– delež sredstev iz naslova opravljanja v 1. členu tega pravilnika navedenih dejavnosti v vseh sredstvih pravne osebe presega 50 odstotkov.
3. člen
(bilanca stanja in poslovni izid)
(1) Pri izračunu meril iz prejšnjega člena se upoštevajo podatki iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja za zadnje poslovno leto.
(2) Nove družbe morajo pri izračunu meril izhajati iz podatkov za krajše obračunsko obdobje oziroma iz projekcije.
4. člen
(obveznost posredovanja podatkov)
Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti kreditnih institucij, investicijskih podjetij, zavarovalnic, pozavarovalnic, pokojninskih družb ali drugih uporabnikov (nadzorni, davčni organi) morajo pravne osebe, ki izpolnjujejo merila iz 2. člena tega pravilnika sporočati na njihovo zahtevo delež iz prve in druge alineje 2. člena tega pravilnika in potrebne podatke za izračun teh deležev.
5. člen
(prenehanje uporabe navodila)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Navodilo o določitvi meril za pretežno opravljanje dejavnosti drugih finančnih storitev (Uradni list RS, št. 55/99).
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-303/2007/
Ljubljana, dne 30. maja 2007
EVA 2007-1611-0099
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance