Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2955. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 7509.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 13. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane se zagotavljajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občine), ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičeni prejemniki po tem pravilniku so:
– mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah,
– samostojni podjetniki,
– fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanje zaposlovanja/samozaposlitev),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v Poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki tudi drugi, če je to posebej navedeno pri posameznem ukrepu.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Upravičenci iz 3. člena tega pravilnika morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Prav tako do sredstev po tem pravilniku niso upravičeni:
– podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gorenja vas - Poljane.
4. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Sredstva se dodeljujejo na podlagi letno izvedenega javnega razpisa. V javnem razpisu se podrobneje določijo kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
2. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Odbor pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži županu.
3. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen namen.
4. Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
5. Pri ukrepih, kjer je to potrebno, se medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči uredijo s pogodbo.
5. člen
Javni razpis se objavi v javnem glasilu Občine Gorenja vas - Poljane in na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev sredstev,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– drugo.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
6. člen
Finančna sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, pa ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Ti meji se uporabljata ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, javna sredstva Republike Slovenije ali EU) je pomoč dodeljena.
7. člen
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za določen namen ni pridobil ali je v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
Upravičenec, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
8. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi v sorazmernem delu glede na čas zaposlitve.
9. člen
Namenskost porabe sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja občinska uprava in s tem seznani Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstva dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi v sorazmernem delu glede na čas zaposlitve.
II. UKREPI
10. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so:
1. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane,
– ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravih osebah.
Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu.
Zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.
Višina:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša 2500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom znaša 1500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas, ki ji je to prva zaposlitev, znaša 1500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev visokokvalificiranega delavca (VI, VII ali višja stopnja izobrazbe) za nedoločen čas, znaša 3000 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan na predlog odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
2. SOFINANCIRANJE POGODBENE OBRESTNE MERE ZA DODELJEVANJE KREDITOV
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Gorenja vas - Poljane in posojilojemalcem oziroma banko,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 4.200 EUR,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Gorenja vas - Poljane vsaj 5 let po njenem zaključku,
– subvencionira se pogodbena obrestna mera za obresti, ki zapadejo v plačilo v tekočem letu, in sicer od dolgoročnih posojil in pogodb o finančnem najemu za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov),
– poleg upravičencev iz 3. člena tega pravilnika so do sredstev upravičeni tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem območju občine in svojo dejavnost opravljajo kot dopolnilno dejavnost.
Višina:
– višina pomoči se določi letno z javnim razpisom,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije,
– investicija se mora izvesti na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali adaptacije poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme in generalne obnove obstoječe opreme.
Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljujejo le enkrat.
3. SOFINANCIRANJE PROMOCIJE IZDELKOV IN STORITEV MIKRO IN MAJHNIH PODJETIJ
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu.
Pogoji:
– udeležba na sejmih v tujini in doma,
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1300 EUR.
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu v tekočem letu.
4. SOFINANCIRANJE IZDELAVE POSLOVNEGA NAČRTA
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– izdelan poslovni načrt.
Višina:
– 50% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta oziroma maksimalno 300 EUR.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
5. SOFINANCIRANJE INOVACIJSKE DEJAVNOSTI
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam, ki razvijajo nove proizvode za pospeševanje razvoja novih proizvodov, storitev in tehnologij.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala inovacijsko dejavnost na podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1600 EUR
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih in nematerialnih (stroški nakupa licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja).
6. SOFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA POSLOVNE OBJEKTE NA OBMOČJU GOSPODARSKIH CON TODRAŽ IN DOBJE
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam, ki pridobivajo gradbeno dovoljenje za poslovne objekte na območju gospodarskih con Todraž in Dobje.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala na podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
Višina pomoči:
– do 15% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1200 EUR.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
7. SOFINANCIRANJE VGRADNJE MANJŠIH KURILNIH NAPRAV NA LESNO BIOMASO
Namen:
– vgradnja manjših kotlov na lesne sekance, na polena in na pelete.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala vgradnjo manjših kurilnih naprav na lesno biomaso na podlagi dokazil o nakupu in vgradnji naprave.
Višina:
– največ 35% upravičenih stroškov izvedbe investicije.
Upravičeni stroški:
– stroški vgradnje manjših kotlov na biomaso (osnovni del, brez dodatnih napeljav).
III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 33/04).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 705/2007
Gorenja vas, dne 13. junija 2007
Župan
Občina Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.