Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 110-42/2007 Ob-18181/07 , Stran 4955
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 68/06) Upravna enota Litija objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec na Oddelku za prostor, kmetijstvo, gospodarstvo in občo upravo za področje prostora. Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je: – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati: – državljanstvo RS, – znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba upravne ali pravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave, – znanje uradnega jezika. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prijava za delovno mesto mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit, in leto opravljanja izpita, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Litija pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Litija, Jerebova ul. 14, Litija. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec, številka 110-42/2007« na naslov: Upravna enota Litija, Jerebova ul. 14, Litija, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.litija@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Ivica Vozelj, tel. 01/8962-340. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.