Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 558/07 Ob-18560/07 , Stran 4974
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 558/07 z dne 14. 6. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo v skupni izmeri 80,56 m2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Polzela 205/b, Polzela, ki je vpisana v zemljiški knjigi okrajnega sodišča Žalec, na parcelni številki 811/7, pod vložkom št. 1129 k.o. Polzela, zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve banke upnice do kreditojemalke Jeraj Katarine, EMŠO 1506977505032, stanujoče Goličnikova ulica 12, Mozirje, na podlagi pogodbe o deviznem stanovanjskem kreditu, v znesku 85.000,00 CHF, z zapadlostjo zadnjega obroka 30. 6. 2022, s pogodbeno obrestno mero 4,52% letno in je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere CHF Libor 6 M in fiksnega pribitka in efektivno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 4,65 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v točki devetnajstič pogodbe o deviznem stanovanjskem kreditu, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.