Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 360-0001/2006-7 Ob-18328/07 , Stran 4940
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske lokalne javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina območju Občine Komenda. 3. Obseg javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje gospodarske lokalne javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina območju Občine Komenda. Izbrani koncesionar mora na lastne stroške zgraditi distribucijsko omrežje za zemeljski plin. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju. 4. Koncesija se lahko podeli domači pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja. 5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 35 let. Koncendent si pridržuje pravico, da ga tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje k izbiri koncesionarja in da lahko razveljavi postopek oddaje koncesije brez povračila morebitnih stroškov ali odda koncesijo v ponovljenem postopku. 6. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. 7. Ponudba na razpis mora vsebovati: elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije. 8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji. 9. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Režijski obrat, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, proti plačilu 60,00 EUR z vključenim DDV, na poslovni račun občine številka: 01364-0100002342 sklic: 99 360-0001-2006. Rok za dvig razpisne dokumentacije je: 6. 7. 2007. 10. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku, cene pa v EUR. 11. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje do 13. julija 2007 do 10. ure, na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218, Komenda, v zaprti kuverti z oznako »javni razpis – koncesija plin« – ne odpiraj. 12. Odpiranje ponudb bo 13. julija 2007 ob 12. uri v prostorih Občine Komenda, županova pisarna, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Upoštevane bodo le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastilo za zastopanje. 13. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. 14. Z izbranim kandidatom bo v roku 14 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi izvajanja gospodarske lokalne javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Komenda. 15. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobite v času uradnih ur na tel. 01/724-74-00, 724-74-04.