Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 032-162/2007-3 Ob-18179/07 , Stran 4950
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, matična št.: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena. Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine: 2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 706/5, neplodno, v izmeri 3078 m2, v deležu do 2593/3078-tin, vpisano v vl. št. 1445, k.o. Dobrunje, – parc. št. 1837/3, neplodno 560 m2, vpisano v vl. št. 672, k.o. Dobrunje. Zemljišče, ki je predmet prodaje se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja delno v območju urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče, v površinah, namenjenih za proizvodnjo, skladišča in terminale, delno pa v območju urejanja MM 9/1, v površinah za mestne javne službe in servise. Območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče in MM 9/1 Zadvor, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče (Ur. l. RS, št. 13/99) ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto F 6, v območje, namenjeno za proizvodnjo in spremljajoče dejavnosti in z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 9/1 Zadvor (Ur. l. RS, št. 13/99), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto C 14, v območje, namenjeno za javno prometnico C 14 ter morfološko enoto F 3, v območje, namenjeno za objekte mestnih servisnih služb. Mestna občina Ljubljana si pridrži pravico do brezplačnega prenosa (vrnitve), po pravnomočni odločbi GURS o parcelaciji ustreznega dela prodanega zemljišča, ki je predviden in bo potreben za izgradnjo javne prometnice C 14. Zemljišče je prosto vseh bremen. Izklicna cena: 400.000,00 €. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV. 2.2 Nezazidano stavbno zemljišče: – parc.št. 16/1, njiva, v izmeri 3807 m2, – parc.št. 16/2, njiva, v izmeri 282 m2, – parc.št. 16/3, njiva, v izmeri 390 m2 in – parc.št. 21/2, njiva, v izmeri 931 m2, vse vpisane v vlož. štev. 2950, k.o. Rudnik, skupaj 5.410 m2. Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahajajo v območju urejanja VM 1/2 Ob Dolenjski železnici, v površinah, namenjenih za mestne javne službe in servise. Območje urejanja VM 1/2 Ob Dolenjski železnici, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 – Rudnik (Ur. l. SRS, št. 6/88 in 18/88 ter Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/01 in 85/02-odl. US), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 4 A/1, v območje mešanih dejavnosti, kjer imajo pri izrabi prostora prednost programi trgovine in servisov, ki se navezujejo na že obstoječo dejavnost v območju. Stanovanjska gradnja ni mogoča. V skladu s Pogodbo o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov, sklenjeno med Semenarno izvod - uvoz p.o., katere pravni naslednik je podjetje Semenarna Ljubljana d.d., in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije št. 4039/94 – ML z dne 6. 9. 1994, ima na zemljiščih, ki so predmet prodaje, predkupno pravico podjetje Semenarna Ljubljana d.d. Na to predkupno pravico se nanaša plomba v zemljiški knjigi št. 7355/2005. Nepremičnine so sicer proste vseh bremen. Izklicna cena: 1.625.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV. 2.3 Nezazidano stavbno zemljišče: – parc. št. 1017/2, travnik, v izmeri 100 m2 in – parc. št. 1017/3, travnik, v izmeri 985 m2, obe vpisani v vl. št. 737 ter – parc. št. 1462/13, travnik, v izmeri 199 m2, vpisana v vl. št. 725, vse k.o. Dravlje, skupaj 1284 m2. Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahajajo v območju urejanja ŠS 4/1 Dravlje, v površinah, namenjenih za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja ŠS 4/1 Dravlje, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 – Dravlje (Ur. l. SRS, št. 20/89 in Ur. l. RS, št. 58/92, 78/94, 22/98, 46/00, 85/02-odl. US), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 4 C/1, v območje mešanih dejavnosti (stanovanjska in osrednje dejavnosti, drobno gospodarstvo). Nepremičnine so proste vseh bremen. Izklicna cena: 500.000,00 EUR Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV. 2.4 Trisobno stanovanje, Gornji trg 27, Ljubljana. Stanovanje se nahaja v 2. nadstropju stavbe in meri 143,40 m2, k stanovanju sodi pomožni prostor (drvarnica) in solastniški delež na delih večstanovanjske stavbe, vpisane v z.k. vlož. št. 433/1, k.o. Ljubljana Mesto. Na objektu ni vzpostavljena etažna lastnina. Stavba na Gornjem trgu 27 je bila v okviru akcije Ljubljana moje mesto s sklepom 3506-12/06-1 z dne 20. 7. 2006 uvrščena v projekt sofinanciranja obnove stavbnih lupin. Za navedeno obnovo MOL zagotavlja nepovratna sredstva v višini 33% (9.075.000,00 SIT). V vseh odnosih vstopa kupec v položaj sedanjega lastnika. Izklicna cena: 300.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja za nepremičnino pod zaporedno št.: 2.1 je 5.000,00 EUR 2.2 je 10.000,00 EUR 2.3 je 5.000,00 EUR 2.4 je 5.000,00 EUR 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 4.3 Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano kavcijo. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, za nepremičnino pod zap.št.: 2.1 št. računa 01261-0100000114 sklic na številko: 007-19000 2.2 št. računa 01261-0100000114 sklic na številko: 007-19000 2.3 št. računa 01261-0100000114 sklic na številko: 007-19000 2.4 št. računa 01261-0100000114 sklic na št. 000-22000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 17. 7. 2007 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11 (dvorana), z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob 10. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob 11. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob 12. uri; – za nepremičnino pod zap.št. 2.4 ob 13. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu kavcije) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Kavcija 8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene: Za nepremičnino pod zap. št. 2.1, 2.2 in 2.3 na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko 201006, z navedbo: – »plačilo kavcije–javna dražba MP 8/1 Papirnica Vevče« za zemljišče v k.o. Dobrunje. – »plačilo kavcije–javna dražba VM 1/2 Ob Dolenjski železnici« za zemlj. v k.o. Rudnik. – »plačilo kavcije–javna dražba ŠS 4/1 Dravlje« za zemljišče v k.o. Dravlje. Za nepremičnino pod zap. št. 2.4 na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko 20106, z navedbo: – »plačilo kavcije–javna dražba stanovanje Gornji trg 27, Ljubljana«. 8.2 Plačana kavcija se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, za nepremičnino, pod zap. št.: 2.1, 2.2, 2.3 Na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči, tel. 01/306-48-42, kontaktna oseba je Darja Fetih ali tel. 01/306-48-40, kontaktna oseba je Jelka Božnar-Štampfel; 2.4 Na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, tel. 01/306-15-49, kontaktna oseba je Aljoša Ivanović. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano kavcijo brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html