Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 312/07 Ob-18173/07 , Stran 4923
(v nadaljevanju: razpis, oznaka JPR1-PROMO-2008) Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področja razpisa. Predmet razpisa je financiranje vrhunskih kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo zaradi prepleta slovenske kulturne posebnosti in evropske razsežnosti bistveno prispevali k promociji slovenske kulture zlasti v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Projekti naj bi prispevali k večji prepoznavnosti slovenske kulture v tujini v letu 2008 na naslednjih področjih: Na področju kulturne dediščine: – prenos že pripravljenih razstav vrhunske starejše likovne umetnosti v tujino, – prenos že pripravljenih razstav, ki predstavljajo drugo vrhunsko slovensko dediščino. Na področju vizualnih umetnosti: – prenos že pripravljenih razstav vrhunskih sodobnih vizualnih umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, umetniška fotografija in video ter arhitektura in oblikovanje). Na področju uprizoritvenih umetnosti: – gostovanja vrhunskih predstav sodobnega dramskega gledališča v tujini. Na področju glasbe: – gostovanja vrhunskih slovenskih solistov in umetniških ansamblov v tujini, – izvedbe del vrhunskih slovenskih skladateljev v tujini. Na področju književnosti: – predstavitve vrhunske slovenske književnosti v tujini. 2. Cilj razpisa Splošni cilj razpisa je s podpiranjem kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov prispevati k promociji slovenske kulture v tujini. Predstavitev vrhunskih dosežkov slovenske kulture v tujini naj bi povečala prepoznavnost Slovenije v tujini, predstavila Evropi in svetu njen edinstveni splet tradicije in sodobnosti kot integralni del evropske kulture ter trajno umestila slovensko kulturo na evropski in svetovni kulturni zemljevid. Dolgoročnejši cilj razpisa je tudi vzpostavitev sodelovanja prijaviteljev z ustreznimi partnerji v tujini. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije in fizične osebe (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da ne prijavijo istega projekta, ki so ga prijavili na druge programske ali projektne razpise oziroma pozive Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo z izjavo, – da opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin, kar dokazujejo z izjavo, – da so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2006 ali 2007 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo z izjavo, – da je projekt pripravljen v dogovoru z ustreznim organizatorjem (producentom, partnersko institucijo) v tujini (zagotovljen prostor in termin), kar dokazujejo z izjavo, – da prijavijo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od 50% celotne vrednosti projekta in morajo biti izražena v EUR). 4. Kriteriji razpisa. 4.1. Splošni kriteriji: – da je projekt usmerjen v večjo prepoznavnost vrhunskih dosežkov slovenske kulture v svetu, – da je projekt zaradi estetskega pristopa zanimiv in razumljiv za tujo publiko, – da bo projekt izveden v povezavi z referenčnim tujim partnerjem na čimbolj odmevni lokaciji (ugled lokacije in dostopnost publiki), – da se predlagatelji izkažejo z referencami na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja. 4.2. Prednostni kriteriji: Prednost bodo imeli tisti projekti: – ki bodo izvedeni v prestolnicah držav EU (v prvi polovici leta 2008), – ki bodo sofinancirani s strani tujega partnerja, kar dokazujejo s pisno izjavo tujega partnerja. 5. Uporaba pogojev in kriterijev za dodelitev finančnih sredstev. Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje ciljev ter kriterijev razpisa. Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi in prednostnimi kriteriji. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta splošnimi in prednostnimi kriteriji je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk na posameznem projektu je 100 točk. Najnižji seštevek točk na posameznem projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 70 točk. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale ciljev in kriterijev, bodo zavrnjene. 6. Obvezne priloge Izpolnjenima prijavnima obrazcema št. 1. in 2. morajo biti priložene naslednje obvezne priloge: – dodaten opis projekta in njegova podrobnejša vsebinska utemeljitev, s katero predlagatelj izkazuje ustrezanje kriterijem, – seznam referenc predlagatelja in prikaz njegovega dosedanjega umetniškega dela (mednarodno sodelovanje, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti), – v primeru soorganizacije finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja. 7. Predvidena sredstva za predmet razpisa. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov v letu 2008, katerih cilj je promocija slovenske kulture v tujini, znaša 322.735 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih za leto 2008 določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008. 8. Trajanje razpisa in način prijave Razpis se prične 22. 6. 2007 in zaključi 26. 10. 2007. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji razpisa. Vloga mora biti predložena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vlogo se lahko odda tudi v vložišču ministrstva. Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge ter vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 26. 10. 2007 oziroma do 15. ure tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici z vidno oznako: ne odpiraj – prijava na razpis: promocija slovenske kulture v tujini z oznako JPR1-PROMO-2008. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. 9. Dokumentacija razpisa Dokumentacijo razpisa lahko predlagatelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. in 14. do 16. ure). Dokumentacijo razpisa si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij,…). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisanega roka zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo razpisa tudi poslati. 10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Vloge bo odpirala posebna komisija za odpiranje vlog. Ministrstvo bo predlagatelje o izidu obravnave projekta obvestilo najkasneje v enem mesecu po obravnavi na strokovni komisiji. Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva, in največ do vrednosti 322.735 EUR. 11. Dodatna pojasnila: Vesna Jurca Tadel, MK, e-pošta: vesna.jurca@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.