Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 478-42/2007 Ob-18190/07 , Stran 4963
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine Predmet javne ponudbe je prodaja parcelne številke 1871 k.o. Brje v izmeri 764 m2, ki se nahaja v zaselku Pečenkovi na Brjah in je po veljavnih prostorskih aktih nezazidano stavbno zemljišče na katerem je po planskih aktih možna gradnja, ki pa je zaradi lege in širine parcele dejansko nemogoča. Komunalna opremljenost: na parcelni št. 1871 k.o. Brje ni komunalnih naprav kolektivne oziroma individualne rabe. 2. Ponudbena cena Najmanjša ponudbena cena za nepremičnino znaša 12.988,00 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek na dodano vrednost v višini 20% od ponujene cene. 3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Brje«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 10. julija 2007 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 4. Drugi pogoji: a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj na terenu. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 1.300,00 EUR na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da je seznanjen in se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi. d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija n na pobudo župana Občine Ajdovščina ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 20. 7. 2007. g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru in plačati celotno kupnino za zemljišča vključno z davkom na dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve računa. h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek 2. 7. 2007 od 10. do 10.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14 kontaktna oseba Katarina Ambrožič.