Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 100-33/2007-5 Ob-18281/07 , Stran 4957
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 odl. US, 23/06 skl. US, 62/06 skl. US, 68/06, 131/06 odl. US, 11/07 skl. US in 33/07) Upravna enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve Upravni enoti Gornja Radgona. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo pravne ali upravne smeri, – najmanj 4 leta delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino), – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smerjo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Gornja Radgona pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec, številka: »100-33/2007« na naslov: Upravna enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.goradgona@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Upravne enote Gornja Radgona: www.upravneenote.gov.si/gornja_radgona/. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem postopku. Dodatne informacije o izvedbi natečaja dobite na tel. 02/564-38-51 (Hermina Kovačič).