Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2952. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, stran 7503.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 45/94, odl. US: U-I-104/92; 8/96, 18/98; odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) ter 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 5. seji dne 6. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Dol pri Ljubljani, s sedežem Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
Sedež zavoda je: Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
4. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– O92.511 Dejavnost knjižnic,
– G52.471 Dejavnost knjigarn,
– DE22.1 Dejavnost založništva,
– M80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– H55.510 Dejavnost menz,
– H55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
– I60.230 Drugi kopenski potniški promet,
– K70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
– O92.610 Obratovanje športnih objektov,
– O92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
6. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.
V. ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
V zavodu se za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah organizirajo:
– Podružnična šola Dolsko, ki deluje na lokaciji Dolsko 85, Dol pri Ljubljani,
– Podružnična šola Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti 53, Dol pri Ljubljani.
Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira Enota vrtca Dolsko, ki deluje na lokaciji Dolsko 85A, Dol pri Ljubljani.
Za opravljanje knjižničarske dejavnosti na območju Občine Dol pri Ljubljani posluje kot samostojna enota v sestavi zavoda Knjižnica Jurij Vega.
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ
8. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje Občine Dol pri Ljubljani.
Območje Podružnične šole Dolsko obsega naselja Dolsko, Kamnica, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, Vinje, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem.
Območje Podružnične šole Senožeti obsega naselje Senožeti.
Matična enota je Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani, kjer je sedež zavoda.
V podružnični šoli se otroke vpisuje v podružničnih šolah.
VII. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
10. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda poleg nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda in opravlja druge naloge, določene s tem odlokom ter naloge, za katere ni pooblaščen drug organ.
11. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
12. člen
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku oziroma, ko njegov otrok ni več vključen v program predšolske vzgoje.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet na podlagi pisne izjave člana sveta o odstopu sprejme ugotovitveni sklep.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je potekel mandat.
13. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev matične enote Dol pri Ljubljani,
– enega predstavnika izmed delavcev Podružnične šole Dolsko, Podružnične šole Senožeti in Enote vrtca Dolsko.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
14. člen
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
15. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev matične enote Dol pri Ljubljani ter koliko kandidatov izmed delavcev podružničnih šol Dolsko in Senožeti in enote vrtca Dolsko. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev zavoda.
16. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, in sicer tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
17. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
18. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
19. člen
Predstavnike staršev v svetu zavoda izvoli svet staršev zavoda tako, da izvoli:
– enega predstavnika izmed staršev učencev matične enote Dol pri Ljubljani
– enega predstavnika izmed staršev učencev podružničnih šol Dolsko in Senožeti
– enega predstavnika izmed staršev otrok, vključenih v enoto vrtca.
Kandidate za člane sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
20. člen
Predstavnike staršev v svetu zavoda se voli z glasovnicami.
Na glasovnici so navedena imena kandidatov za člana sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člana sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
21. člen
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člana sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima v zavodu več otrok. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se člana sveta zavoda izbere z žrebom. Žrebanje izvede predsednik sveta staršev zavoda.
22. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki.
23. člen
Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
24. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.
2. Ravnatelj
25. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
26. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ravnatelja nadomešča v času njegove odsotnosti.
Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in nadomeščanje v času odsotnosti ravnatelj lahko pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
27. člen
Ravnatelj v skladu z zakonom in normativi imenuje pomočnika ravnatelja za enoto vrtca, ki opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje enote vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
28. člen
Ravnatelj v skladu z zakonom imenuje vodjo podružnične šole, ki opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnične šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnične šole z učenci in njihovimi starši,
– obvešča starše o delu podružnične šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razrednik.
Strokovni organi v podružnični šoli so strokovni aktivi in razrednik.
Strokovni organi v enoti vrtca so strokovni aktivi.
4. Svet staršev zavoda
30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in enote vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
31. člen
Za opravljanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, daje ustanoviteljica zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih:
– parc. št. 642/1, 642/4, 643/1, 643/2, 643/3, 643/6, 643/7 in 643/9, ki so vpisane pri vl. št. 615, k.o. Dol ter parc. št. 639/2, ki je vpisana pri vl. št. 405, k.o. Dol,
– parc. št. 73/2, ki je vpisana pri vl. št. 24, k.o. Dolsko in 70/7 ter 70/8, ki sta vpisani pri vl. št. 466, k.o. Dolsko,
– parc. št. 232/3 in 232/4, ki sta vpisani pri vl. št. 126, k.o. Senožeti.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod je ustanoviteljici odgovoren za upravljanje s premoženjem, danim v upravljanje.
IX. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
32. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev državnega proračuna,
– iz sredstev ustanoviteljice in drugih javnih sredstev,
– iz prispevkov učencev, skladno z veljavnimi predpisi,
– s plačili staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– s prodajo storitev in izdelkov na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
X. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
33. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, uporablja zavod za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljice pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti ustanoviteljica, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljico.
XI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
34. člen
Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanoviteljice, ki ga ima v upravljanju, niti pravnih poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Podružnični šoli in enota vrtca nimajo pooblastil v pravnem prometu.
XII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
35. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s svojimi plani in programi,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvi dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljici:
– vsako leto predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,
– vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
XIII. JAVNOST DELA ŠOLE
36. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem učencev in otrok ter javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj to dovoli.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XIV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
37. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Svet zavoda in svet staršev zavoda se oblikujeta v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva njegove uveljavitve. Do oblikovanja sveta zavoda in sveta staršev v skladu z določili tega odloka, opravljata njune naloge dosedanji svet zavoda in svet staršev.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 54/04).
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2007.
Št. 014-1/07-6
Dol pri Ljubljani, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.