Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 426/07 Ob-18563/07 , Stran 4974
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 426/07 z dne 14. 6. 2007, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 10, v izmeri 38,45 m2, s pripadajočo kletno shrambo št. 10, v izmeri 4,20 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ulica bratov Greifov 34, stoječe na parc. št. 1170/1, k.o. Pobrežje, ki je do celote last Majde Belajev, stanujoče Greenwiška cesta 12, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje z dne 11. 12. 2001, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, en. id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Majde Belajev, stanujoče Greenwiška ulica 12, Maribor in Jožeta Knedla, stanujočega Borštnikova ulica 5, Maribor, v višini 27.000,00 EUR s pripadki.