Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2966. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2007, stran 7568.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 5. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Log - Dragomer za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+--------------------------------+-------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      v eurih|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         | Proračun leta 2007|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|I    |SKUPAJ PRIHODKI         |     2.085.286|
|     |(70+71+72+73+74+78)       |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     1.786.710|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     1.629.882|
|     |(700+703+704+706)        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |     1.427.752|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE     |      130.230|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO    |       71.900|
|     |IN STORITVE           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      156.828|
|     |(710+711+712+713+714)      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN   |       12.428|
|     |DOHODKI OD PREMOŽENJA      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE    |       1.500|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI|        900|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  |         0|
|     |IN STORITEV           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |      142.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)  |      103.148|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH|         0|
|     |SREDSTEV            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ|      103.148|
|     |IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH  |          |
|     |SREDSTEV            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)   |        100|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |        100|
|     |VIROV              |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)    |      195.328|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH |      195.328|
|     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|II    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |     2.097.451|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |      603.979|
|     |(400+401+402+403+409)      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI   |       51.653|
|     |ZAPOSLENIM           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |       6.555|
|     |SOCIALNO VARNOST        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE|      486.757|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |409 REZERVE           |       59.014|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |      765.953|
|     |(410+411+412+413)        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |410 SUBVENCIJE         |       49.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM   |      281.949|
|     |IN GOSPODINJSTVOM        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM    |       71.090|
|     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI     |      363.914|
|     |TRANSFERI            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |      644.054|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |      644.054|
|     |SREDSTEV            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |       83.465|
|     |(431+432)            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |       20.865|
|     |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,   |          |
|     |KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |       62.600|
|     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM    |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|III   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |      –12.165|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I- |          |
|     |II)               |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|     |NALOŽB             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IV    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(750+751+752)          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|V    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|     |(440+441+442)          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |441 POVEČANJE KAPITALSKIH    |         0|
|     |DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VI    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA   |         0|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV|          |
|     |(IV-V)             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |                |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VII   |ZADOLŽEVANJE (50)        |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VIII   |ODPLAČILA DOLGA (55)      |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IX    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |      –12.165|
|     |RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|X    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)  |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|XI    |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)   |       12.165|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|XII   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |       12.165|
|     |DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Vrhnika.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Log - Dragomer.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02, 105/06), ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v sanacijo deponije,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi,
– prejeta sredstva iz proračuna Občine Vrhnika, ki jih občina Log - Dragomer dobi na podlagi dogovora o delitvi premoženja iz naslova kupnine od prodaje kapitalskih naložb občine v podjetju CRO Vrhnika d.o.o., katerega ustanovitelja sta Občina Vrhnika (z delitvijo občine Občina Vrhnika in Občina Log - Dragomer) in KPV, d.d., ki se vplača v proračun Občine Vrhnika v letu 2007, se nameni za: nakup stanovanjske zgradbe in zemljišča za pokopališče, dokumentacijo za regionalno cesto RII 409, dokumentacijo za čistilno napravo in delno izgradnjo ceste Lukovica - Žabnica - Vnanje Gorice.
Pravice porabe na proračunski postavki 06005 – sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2007 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika.
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve.
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe.
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
– če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga do 835 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami.
– samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2. O izvršenih transakcijah polletno poroča občinskemu svetu.
– izvršuje sprejeti letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja.
– odloča o porabi sredstev na proračunskih postavkah:
• 04001 Občinske prireditve,
• 14001 Stroški promocije občine,
• 20001 Stroški humanitarnih dejavnosti – druge organizacije.
– odloča o porabi sredstev na proračunski postavki 08001 Varnost v cestnem prometu, Preventiva in vzgoja v cestnem prometu, na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
7. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi v letu 2007 so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 28.014 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 28.014 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
(dodeljevanje sredstev)
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Javnim zavodom se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov pa največ dvakrat mesečno in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme občinskih proračunov, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog v javnih zavodih se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov se nakazujejo trimesečno. Sredstva za nakup oziroma obnavljanje opreme se neposrednim uporabnikom dodeljujejo trimesečno na podlagi predloženega plana nabav.
9. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnih naročilih in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 do 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznost za občino.
13. člen
(načrt nabav in gradenj)
V roku enega meseca po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2007 sprejme župan načrt nabav in gradenj za leto 2007.
Nabava osnovnega sredstva, naročilo gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se lahko prične:
– če je to načrtovano v planu izvajanja za leto 2007,
– ko župan izda sklep o pričetku realizacije posamezne postavke iz načrta na podlagi preveritve likvidnostnega stanja proračuna.
14. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb, ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna določi za finance pristojni organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem županu.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 ne zadolži.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Log - Dragomer, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR. Soglasje o izdaji poroštva do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
16. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
17. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 50.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
5. NALOGE NADZORNEGA ODBORA
18. člen
(naloge NO)
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Log - Dragomer v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Št. 401-1/2007
Dragomer, dne 15. junija 2007
Župan
Občina Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.