Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2957. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta S3/a – Kojina, stran 7519.

Na podlagi 46., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica dne 3. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta S3/a – Kojina
1. Ocena stanja in razlogi
Za območje S3/a – Kojina je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu S3/a – Kojina (Uradni list RS, št. 124/04).
V času od sprejetja zazidalnega načrta pa do danes, se je pokazalo nekaj problemov zaradi katerih ni prišlo do realizacije zazidalnega načrta. Spremembe in dopolnitve tega zazidalnega načrta so potrebne zaradi pravne podlage za izdajo gradbenih dovoljenj.
V spremembah in dopolnitvah je potrebno natančneje opredeliti območje, faznost in odvajanje odpadnih vod.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev je vezano na območje zazidalnega načrta S3/a Kojina, ki je bil sprejet oktobra 2004 in je opredeljeno tudi v grafičnem delu planskih aktov.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Naročnik po potrebi zagotovi izdelavo novih strokovnih podlag v 45 dneh po prejemu usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev v 30 dneh po prejemu novih strokovnih podlag.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upoštevajo prostorske sestavine planskih aktov – Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98,1/99, 4/99 7/99, 3/00, 75/04 in 124/04) in Odlok o zazidalnem načrtu S3/a – Kojina (Uradni list RS, št. 124/04).
Dopolnitve obstoječih strokovnih podlag in nove strokovne podlage, ki bi jih bilo potrebno izdelati na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora bo naročila Občina Ivančna Gorica.
4. Roki
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Faza                |Nosilec    |Rok    |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Sklep o začetku postopka sprememb |župan     |maj 07   |
|in dopolnitev ZN          |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in |uprava OIG  |7 dni   |
|svetovnem spletu, MOP       |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Priprava osnutka          |izdelovalec  |30 dni   |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora  |izdelovalec  |30 dni   |
|za pridobitev smernic       |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Analiza smernic, izdelava     |izdelovalec  |45 dni   |
|strokovnih podlag in dopolnitev  |       |      |
|osnutka              |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi |uprava OIG  |7 dni   |
|in javni obravnavi dopolnjenega  |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|osnutka; objava v svetovnem spletu |       |      |
|in na krajevno običajen način   |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Javna razgrnitev in javna     |uprava OIG  |30 dni   |
|obravnava             |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Priprava stališč do pripomb in   |izdelovalec  |15 dni   |
|predlogov             |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Sprejem stališč na seji OS     |občinski svet |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Objava stališč in pisna seznanitev |uprava OIG  |7 dni   |
|lastnikov parcel          |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Oblikovanje predloga na podlagi  |izdelovalec  |15 dni   |
|stališč              |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja |izdelovalec  |30 dni   |
|prostora              |       |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Priprava usklajenega predloga   |izdelovalec  |30 dni   |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Sprejem predloga na seji OS    |občinski svet |      |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|Objava odloka v uradnem glasilu  |uprava OIG  |7 dni   |
+-----------------------------------+--------------+-----------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice za pripravo OPPN in mnenje k dopolnjenemu predlogu, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostora in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev nosi Občina Ivančna Gorica.
Št. 35001-0012/2003
Ivančna Gorica, dne 3. maja 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.