Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18353/07 , Stran 4964
1. Predmet javnega razpisa je zemljišče na območju Obrtne cone Solkan – I. faza: A) Gradbena parcela za namen poslovno stanovanjskega objekta: – Gradbena parcela št. 19 (parc. št. 1380/4 k.o. Solkan), površine 528 m2. Izhodiščna cena zemljišča je 22,26 €/m2. V ceni ni upoštevan DDV. Strošek komunalnega opremljanja zemljišča znaša 70,64 €/m2 zemljišča in je fiksen. B) Gradbena parcela za namen poslovno stanovanjskega objekta: – Gradbena parcela št. 20 (parc. št. 1380/3 k.o. Solkan), površine 518 m2 Izhodiščna cena zemljišča je 22,26 €/m2. V ceni ni upoštevan DDV. Strošek komunalnega opremljanja zemljišča znaša 70,64 €/m2 zemljišča in je fiksen. 2. Skupen strošek komunalnega opremljanja po sprejetem Programu opremljanja stavbnih zemljišč »sprememba« Obrtna cona Solkan I. faza znaša 113,41 €/m2 zemljišča. Razlika med skupnim stroškom komunalnega opremljanja in stroškom komunalnega opremljanja navedenem v točki A in B predstavlja državno pomoč. 3. Na javno zbiranje ponudb se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki – posamezniki, ki imajo registriran sedež podjetja na območju Republike Slovenije in ne sodijo v sektorje: transport, kmetijstvo, premogovništvo, jeklarstvo in ribištvo. 4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na transakcijski račun Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic 28 75833-7221002-2004 varščino v višini 4172,93 €. Izbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejših ponudnikov. 5. Ponudniki lahko do roka oddaje ponudb dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, I. nadstropje, soba št. 26, vsak dan od 8. do 15. ure. 6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zahtevanimi v razpisni dokumentaciji je potrebno dostaviti na naslov prodajalca oziroma v sobo št. 38/I stavbe Mestne občine Nova Gorica najkasneje do četrtka 12. 7. 2007 do 12. ure v zaprti kuverti z oznako: »javni razpis – zemljišče na območju Obrtne cone Solkan I. faza – ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za neveljavne. Javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 2007 ob 13. uri v stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica. 7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika imajo prednost dejavnosti proizvodnje in storitev s čim večjim vložkom znanja (raziskave in razvoj, informacijsko-komunikacijske tehnologije, elektronika in merilna tehnika). Natančna merila za ocenjevanje ponudb bodo opredeljena v razpisni dokumentaciji. 8. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo zbral največje število točk. Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico izvedbe javne licitacije v primeru, da se za isto gradbeno parcelo prijavita dva ali več ponudnikov z enakim številom točk. 9. Davek na dodano vrednost v višini 20%, druge dajatve in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. 10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb. 11. Izbrani ponudnik mora pričeti z gradnjo objekta najmanj v enem letu od podpisa pogodbe, sicer se sklenjena kupoprodajna pogodba razveljavi. Kupcu se vrne že plačana kupnina brez obresti. 12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica, Stojan Vičič, tel. 05/335-01-35, e-mail: Stojan.Vicic@Nova-Gorica.si, faks 05/302-12-71.