Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2949. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Bizeljsko, stran 7499.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Bizeljsko (v nadaljevanju OPPN)
Obrazložitev:
1. UGOTOVITEV STANJA POSTOPKA PRIPRAVE PROSTORSKO IZVEDBENEGA AKTA
V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02) se je dne 27. 2. 2006 začela priprava in sprejem Občinskega lokacijskega načrta Kamnolom Bizeljsko (OLN).
Za pripravo tega akta je bilo dne 20. 4. 2007 in 7. 5. 2007 (dopolnitve) na Ministrstvo za okolje in prostor že posredovano obvestilo o nameri izdelave predmetnega akta, za kar se čaka odločba o (ne)potrebi izdelave CPVO.
Na podlagi 98. člena ZPNačrt, ki je stopil v veljavo 28. 4. 2007, se začeti postopki priprave OLN na podlagi ZUreP-1, v okviru katerih javna razgrnitev še ni bila izvedena, nadaljujejo in končajo po določbah ZPNačrt kot občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN). Glede na dejstvo, da na podlagi ZUreP-1 za OLN še ni bil sprejet program priprave, se za nadaljevanje postopka sprejme Sklep o začetku priprave OPPN z vsebino, kot jo določa drugi odstavek 57. člena ZPNačrt.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
Na parc. št. 311 k.o. Bizeljsko že vrsto let deluje kamnolom za pridobivanje mineralne surovine tehničnega kamna – dolomita, ki ga izkorišča podjetje Agrad d.o.o., Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko.
Potrebe po tehničnem kamnu so v Občini Brežice velike in še naraščajo, legalnih večjih kamnolomov ni. V ta namen je v letu 2004 Občina Brežice sprejela spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine (Uradni list RS, št. 104/04), v katerih je predvidela širitev obstoječega kamnoloma na gozdne površine v velikosti cca 7,00 ha in določila, da se bodo nove površine kamnoloma urejale z občinskim lokacijskim načrtom.
Glavni razlogi za izdelavo OPPN so sledeči:
– vse večje povpraševanje po tehničnem kamnu v Občini Brežice in na širšem trgu,
– pomanjkanje obstoječih legalnih kamnolomov v Občini Brežice, ki bi zadostili potrebam predvsem same občine pa tudi širše regije,
– širitev že obstoječega, legalnega kamnoloma, ki ima že utečeno tehnologijo dela z vsemi potrebnimi stroji in napravami ter transportnimi potmi,
– na osnovi raziskovalne študije »Vrednotenje ležišč tehničnega gradbenega kamna z oceno perspektivnosti na območju Občine Brežice«, ki jo je izdelal Geološki zavod Ljubljane, Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, 1993 je ugotovljeno, da je obravnavana lokacija ocenjena kot perspektivno ležišče dolomita,
– ugodni geološki pogoji, ki omogočajo površinsko eksploatacijo,
– dolga življenjska doba, od 30 do 40 let,
– zmogljivost kamnoloma, ki je lahko več kot 30 m3/uro nazivne kapacitete,
– velika zaloga do 800.000,00 m3 v prvi fazi širitve obstoječega kamnoloma,
– ugodna lokacija, ki ni izpostavljena direktnim pogledom,
– lahka sanacija zaradi naravnih pogojev na tem območju,
– bližina državne regionalne ceste Slovenska Bistrica–Čatež ob Savi (meja z R Hrvaško), ki omogoča hitri transport v širšo regijo.
3. OBMOČJE OPPN
OPPN obravnava 1. fazo širitve obstoječega kamnoloma, ki se nanaša na parc. št.: 311, 318, 319 in delno 1999 (pot) vse k.o. Bizeljsko. Skupna površina OPPN je 4,40 ha.
Na severu in jugu območje meji na reliefno oblikovani grapi, po katerih potekata gozdni poti, na zahodu in vzhodu naravno mejo predstavlja obstoječ listnat gozd.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira pobudnik.
5. ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Faza           |Rok izdelave  |Nosilec      |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– pridobivanje Odločbe  |Maj, 2007   |Občina Brežice   |
|ministrstva o ne/potrebi |        |          |
|izdelave CPVO       |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– sprejetje Sklepa župana |Maj, 2007   |Župan, Občina   |
|in njegova objava     |        |Brežice      |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– izdelava osnutka OPPN  |Maj, junij,  |Izdelovalec OPPN  |
|za pridobitev smernic   |2007      |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– pridobivanje smernic  |Junij, julij  |Izdelovalec OPPN  |
|             |2007      |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– usklajevanje smernic  |Julij, 2007  |Izdelovalec OPPN  |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– izdelava dopolnjenega  |Avgust 2007  |Izdelovalec OPPN  |
|osnutka OPPN       |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– javno naznanilo javne  |September, 2007|Občina Brežice   |
|razgrnitve in javne    |        |          |
|obravnave OPPN      |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– javna razgrnitev    |September,   |Občina Brežice   |
|             |oktober 2007  |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– izdelava gradiva za   |Oktober 2007  |Izdelovalec OPPN  |
|javno obravnavo      |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– sodelovanje in     |Oktober 2007  |Izdelovalec OPPN, |
|obrazložitev na javni   |        |Občina, investitor |
|obravnavi         |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– izdelava stališč do   |Oktober, 2007 |Izdelovalec OPPN, |
|pripomb          |        |Občina Brežice   |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– uskladitev stališč do  |Oktober, 2007 |Izdelovalec OPPN, |
|pripomb z Občino Brežice |        |Občina Brežice,  |
|in investitorjem     |        |investitor     |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– obravnava stališč do  |Oktober, 2007 |Občina Brežice,  |
|pripomb na OS       |        |Izdelovalec OPPN  |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– objava stališč do    |Oktober, 2007 |Občina Brežice   |
|pripomb in obvestilo   |        |          |
|lastnikom o stališčih do |        |          |
|njihovih pripomb     |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– izdelava predloga OPPN |November, 2007 |Izdelovalec OPPN  |
|za pridobitev mnenj    |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– pridobivanje mnenj   |November,   |Izdelovalec OPPN  |
|             |december, 2007 |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– usklajevanje mnenj   |December, 2007 |Izdelovalec OPPN  |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– izdelava usklajenega  |Januar, 2008  |Izdelovalec OPPN  |
|predloga OPPN za sprejem |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– priprava gradiva za   |Januar, 2008  |Občina Brežice   |
|sejo OS          |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– sodelovanje in     |Januar, 2008  |Izdelovalec OPPN, |
|obrazložitev usklajenega |        |Občina Brežice   |
|predloga na seji OS in  |        |          |
|odborih          |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– objava odloka o OPPN v |Februar, 2008 |Občina Brežice   |
|Ur. listu RS       |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|– izdelava končnega    |Februar, 2008 |Izdelovalec OPPN  |
|dokumenta         |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave OS, se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Kolikor bo potrebno izvesti CPVO, bo ta postopek potekal istočasno z izdelavo OPPN v skladu z določili veljavnega zakona.
6. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
2. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
3. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov);
4. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (raba mineralnih surovin);
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p.p. 2608, 1001 Ljubljana (ohranjanje narave);
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (ohranjanje narave);
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo Mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (kulturna dediščina);
9. Savaprojekt (po pooblastilu Adriaplina), CKŽ 59, 8270 Krško (plinsko omrežje);
10. Direkcija RS za ceste, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto (državne ceste);
11. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine);
12. Krajevna skupnost Bizeljsko.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN
Pripravljavec OPPN je:
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik OPPN je:
AGRAD, d.o.o., Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
8. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-02-6/2005
Brežice, dne 21. maja 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.