Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 07-70563 Ob-18280/07 , Stran 4938
1. Naročnik-koncedent in naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, faks 01/721-40-05, tel. 01/724-20-22. 2. Predmet koncesije: oddaja koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«. Koncesija za opravljanje lokalne javne službe se podeli enemu koncesionarju. 3. Kraj izvedbe: območje Občine Domžale. 4. Sprejemljivost variantnih ponudb: prijave v variantah niso sprejemljive. 5. Koncesijska pogodba se sklene za obdobje 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. 6. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis. 7. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, oddelek za komunalne zadeve, Ljubljanska 69, 1230 Domžale; kont. oseba: Janez Bizjak. (a) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur Občine Domžale od objave v Uradnem listu RS do 6. 7. 2007. (b) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15 EUR, Občina Domžale, transakcijski račun: 01223-0100001491, sklic na št.: 00 71419919, namen nakazila: »Koncesija za opravljanje lokalne GJS – Javna razsvetljava«. Razpisna dokumentacija se prevzame osebno na oddelku za Komunalne zadeve, Savska 2, Domžale, v času uradnih ur. 9. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 7. 2007 do 12. ure. 10. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, v pritličju – vložišče, soba št. 4. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – Koncesija za opravljanje lokalne GJS – Javna razsvetljava«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2007 ob 12. uri v Konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje. 12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 8.000 EUR, ki mora veljati do 20. 9. 2007. 13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti. Kandidat lahko predloži tudi izjavo, da izpolnjuje te pogoje: – da je registriran za opravljanje dejavnosti iz predmeta razpisa pri pristojnem državnem organu države v kateri ima sedež, – da ni proti kandidatu uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug soroden postopek (po ZFPPod), – da v zadnjih petih letih pred objavo razpisa in v teku javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva, – da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti v kateri ima sedež, – da je finančno in poslovno sposoben: a) fizične osebe: potrdilo DURS o plačanih davkih, ki ni starejše od 1 meseca, bilanca stanja in uspeha, overjena fotokopija davčne napovedi za preteklo leto in zadnjo odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti; b) pravne osebe: BON1, ki ni starejši od 1 meseca, bilanco stanja in uspeha za preteklo leto – dokumentacijo o usposobljenosti in sposobnosti kandidata (potrdila, izjave in druga dokazila iz III. poglavja razpisne dokumentacije): a) da razpolaga z ustreznimi razpoložljivimi kadri potrebnimi za izvajanje koncesije; b) da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in potrebnimi sredstvi za izvajanje koncesije dejavnosti; c) da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje oziroma ima urejeno vodenje katastra preko pogodbe s podizvajalcem; d) da razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom na območju koncedenta, oziroma na drug način neposredno dokaže, da lahko nemoteno opravlja dejavnost; e) da zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega dela; f) 2 potrjeni referenci, da je kandidat usposobljen za opravljanje gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«, da izvaja redna in investicijska vzdrževalna strokovno, kvalitetno in v skladno s standardi, – da prevzame odgovornost za škodo, ki jo lahko v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči tretji osebi, koncedentu ali iz objektivne odgovornosti za stvar; pogodba mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Domžale v višini min. 100.000 EUR, – predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika. 14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do vključno 20. 9. 2007 oziroma do podpisa koncesijske pogodbe. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 7. 2007. O izboru koncesionarja odloči občinska uprava Občine Domžale z upravno odločbo, ki se vroči kandidatom. 15. Merila za ocenitev ponudb: a) skupna cena materialov za vzdrževanje JR 15 točk, b) skupna cena storitve pri vzdrževanju JR 60 točk, c) skupna cena režijski ur 15 točk, d) velikost odstotka za intervencijske posege (maks 20%) 10 točk. Natančnejše vrednotenje meril za izbiro koncesionarja je sestavni del razpisne dokumentacije. 16. Morebitne druge informacije o razpisu: kandidati lahko zahtevajo dodatna pojasnila in razlage v zvezi z razpisano dokumentacijo le pisno ali po elektronski pošti: komunalne.zadeve@domzale.si, do vključno 5 dni do poteka roka za oddajo kandidature. Telefonskih pojasnil razpisovalec ne bo dajal. Pojasnila bodo posredovana kandidatom pisno najkasneje v roku 3 dni pred rokom za oddajo kandidature in sicer vsem znanim udeležencem, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo. 17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2007.