Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2946. Sklep o nadaljevanju postopka priprave Odloka o lokacijskem načrtu »BL-S26 Dindol«, stran 7496.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o nadaljevanju postopka priprave Odloka o lokacijskem načrtu »BL-S26 Dindol«
1. člen
OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRIPRAVE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Postopek izdelave obravnavanega Odloka o lokacijskem načrtu BL-S26 Dindol se je pričel v letu 2005, ko je bil sprejet program priprave za OLN BL-S26 Dindol (Uradni list RS, št. 92/05).
S programom priprave so bili določeni:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN,
– predmet in programska izhodišča,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedba in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za pripravo OLN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem OLN,
– veljavnost programa priprave.
Na podlagi programa priprave, planskih izhodišč, smernic, ki so jih za izdelavo OLN podali pristojni nosilci urejanja prostora, je bil izdelan predlog OLN (junij 2006–februar 2007).
Pri pripravi predloga predvidene prostorske ureditve so bile poleg zahtev iz prostorskih aktov, smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, interesov naročnika in lastnikov zemljišč ter Občine Bled kot pripravljavca OLN, upoštevane tudi izdelane strokovne podlage ter idejne zasnove prometne ureditve na Bledu in Projekt obnove Cankarjeve ceste s pločnikom.
Predlog OLN je bil predstavljen na 2. prostorski konferenci dne 17. 4. 2007.
Glede na to, da ob uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) 28. aprila 2007 predlog OLN BL-S26 Dindol še ni bil javno razgrnjen, se šteje, da pripravljeno gradivo predloga Odloka o OLN BL-S26-Dindol ustreza dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta BL-S26 Dindol, kakor se prostorski akt imenuje v nadaljevanju postopka.
V nadaljevanju postopka bo dopolnjeni osnutek OPPN predstavljen na javni razgrnitvi, ki bo potekala od 18. 5. 2007 do 18. 6. 2007.
V času javne razgrnitve bo potekalo zbiranje pripomb na dopolnjeni osnutek in izvedena bo javna obravnava.
Na podlagi stališč, ki jih bo do pripomb in predlogov javnosti zavzela občina bo izdelan predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo poslan nosilcem urejanja prostora, da bodo podali mnenja ali OPPN upošteva smernice, ki so jih predhodno podali. Kolikor bo predlog odloka usklajen s strani nosilcev urejanja prostora, bo takega sprejel tudi Občinski svet Občine Bled.
2. člen
PREHODNE DOLOČBE
V nadaljevanju postopka ostajajo v veljavi in se smiselno uporabljajo določbe programa priprave za OLN BL-S26 Dindol (Uradni list RS, št. 92/05), kolikor niso v nasprotju z veljavnim ZPN (Uradni list RS, št. 33/07).
3. člen
KONČNA DOLOČBA
Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, posreduje MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, začne pa veljati takoj.
Št. 35005-1/2005
Bled, dne 18. maja 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.