Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18331/07 , Stran 4965
Železarna Jesenice d.o.o. prodaja nezazidana stavbna zemljišča na področju Poslovne cone Jesenice, urejene z Zazidalnim načrtom, objavljenim v Ur. l. RS, št. 119/02, in sicer: 1. parcela št. 1247/131, dvorišče, 7.874 m2, 2. parcela št. 1247/92, dvorišče, 1.421 m2, 3. parcela št. 1247/93, funkcionalni objekt, 21 m2, 4. parcela št. 1247/94, funkcionalni objekt, 5 m2, 5. parcela št. 1247/116, dvorišče, 16.533 m2, 6. del parcele št. 1247/136, tir, približno 2.300 m2, 7. del parcele št. 1247/1, dvorišče, približno 3.000 m2. Vse parcele so na k.o. Jesenice. Izhodiščna cena za vse parcele je 60 EUR/m2. Nepremičnini pod točkama 1. in 5. sta bremen prosti, pod točkami 2., 3. in 4. so obremenjene s služnostjo in pod točkama 6. in 7. sta v najemu predvidoma do sredine leta 2008. Za vse nepremičnine oziroma parcele velja, da se lahko prodajajo po delih, parcele se lahko delno ali v celoti združujejo, vendar morajo kupljeni deli parcel predstavljati zaokroženo celoto. V cenah niso zajeti stroški potrebne geodetske odmere, davka, taks, notarskih overitev, zemljiškoknjižnega vpisa in drugih dajatev v zvezi s kupoprodajo nepremičnin, ki jih plača kupec. V ceni tudi ni vključen komunalni prispevek Občini Jesenice in ga plača kupec. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od članic Evropske unije. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične osebe pa potrdilo o istovetnosti. Prodaja se izvaja po načelu ``videno-kupljeno``. Ponudniki morajo v ponudbi navesti: mikrolokacijo, obseg nakupa (številka parcele in velikost) in ponudeno ceno za m2 ter upoštevati naslednje plačilne pogoje: – plačilo v višini 30% kupnine v roku 15 dni po podpisu pogodbe, – plačilo v višini 70% kupnine v roku enega leta po podpisu pogodbe, z obrestmi po letni obrestni meri 4,50%, ki tečejo od neplačanega dela kupnine, od dneva sklenitve pogodbe do plačila. Rok za zbiranje ponudb je deset dni po objavi. Ponudbe morajo biti poslane na naslov prodajalca z oznako ``Ponudba po razpisu PCJ-ne odpiraj``. Prodajalec si pridružuje pravico, da v soglasju s ponudnikom delno korigira mikrolokacijo in obseg nakupa. Ta objava razpisa ne zavezuje prodajalca, da sprejme katerokoli ponudbo oziroma s katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji. Vse dodatne informacije o prodaji nepremičnin in morebitnih ogledih, lahko ponudniki dobijo na telefon 04/583-65-69 ali GSM 041/651-734.