Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2968. Program prodaje občinskega premoženja za leto 2007, stran 7572.

Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 5. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel
P R O G R A M P R O D A J E
občinskega premoženja za leto 2007
1. poglavje: UVODNA POJASNILA
Po 2. točki drugega odstavka 13. člena zakona o javnih financah predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi predlog programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja (v nadaljevanju: letni program prodaje). Občinsko finančno premoženje so po drugem stavku prvega odstavka 67. člena zakona o javnih financah:
• denarna sredstva
• terjatve
• dolžniški vrednostni papirji
• delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske naložbe).
Od vseh prej navedenih vrst finančnega premoženja občine so primeren predmet prodaje zaradi zagotavljanja in planiranja prejemkov proračuna samo kapitalske naložbe. V drugem poglavju tega gradiva je predstavljen program prodaje kapitalskih naložb, katerega prodaje se načrtuje v letu 2007 v skladu s šestim odstavkom 80.č člena zakona o javnih financah.
Občinsko stvarno premoženje so po tretjem stavku prvega odstavka 67. člena zakona o javnih financah premičnine in nepremičnine v lasti občine. Program prodaje stvarnega premoženja je predstavljen v 3. poglavju tega gradiva.
2. poglavje: PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB OBČINE ZA LETO 2007 Z OBRAZLOŽITVAMI
Program prodaje je pripravljen v skladu z določbami zakona o javnih financah.
Pri pripravi tega letnega programa prodaje so se upoštevale naslednje predpostavke:
1. Cilji prodaje: Ozko proračunsko gledano je namen prodaje kapitalskih naložb zagotovitev likvidnih (denarnih) prejemkov proračuna. Cilj, ki se ga želi s tem doseči, je zato maksimalizacija proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene.
2. Metode in postopki prodaje. Metode prodaje so podrobneje opredeljene v določilih zakona o javnih financah.
Pred končno odločitvijo o prodaji bo izdelan posamezen program prodaje kapitalske naložbe, o katerem bo odločal župan. V posameznem programu prodaje bo opredeljen način prodaje kapitalskih naložb.
Splošno pravilo o namenskosti uporabe kupnin, doseženih s prodajo kapitalskih naložb občine kot vrste finančnega premoženja, določa 74. člen zakona o javnih financah, po katerem se kupnina od prodaje kapitalskih naložb uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja. Pri tem pojem odplačilo dolgov v računu financiranja obsega tako izpolnjevanje tekočih dospelih obveznosti iz zadolževanja kakor tudi predčasno odplačilo teh obveznosti.
Poleg odplačevanja javnega dolga se kupnina lahko uporabi tudi za:
1. namen, določen s posebnim zakonom ali odlokom o proračunu občine
2. nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja občine, če kupnina presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja ali če ni glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu, ali
3. plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.
V letu 2007 Občina Log - Dragomer ne predvideva prodaje kapitalskih deležev.
3. poglavje: PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE ZA LETO 2007
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, kjer je zajeto premoženje, ki je bilo predmet prodaje oziroma menjave že v letu 2006, pa prodaje oziroma menjave pa niso bile realizirane, in prodaje ter menjave, ki so zajete v proračunu občine Vrhnika za leto 2007.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za gradnjo, vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, zajeta v programu prodaje, se bodo prodajala po cenitvi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) ter Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje in menjave zemljiišč:
+----------+-------------+-----------+------------+----------------+
| OBČINA | LETO 2006 | ZNESEK  | LETO 2007 |   ZNESEK   |
| LOG -  |       |  (SIT)  |      |  EUR (SIT)  |
| DRAGOMER |       |      |      |        |
+------------------------------------------------------------------+
|PRODAJA                              |
+----------+-------------+-----------+------------+----------------+
|P1    |del. parc.  | 2.590.733|parc. št.  |Površina znaša |
|     |št. 2025/3  |      |2025/16 k.o.|272 m2     |
|     |k.o. Log   |      |Log     |Ocenjena    |
|     |       |      |      |vrednost    |
|     |       |      |      |8.157,50    |
|     |       |      |      |(1.954.864,00) |
+----------+-------------+-----------+------------+----------------+
|P2    |del parc. št.| 1.727.568|del parc.  |Revalorizirano z|
|     |658/12 k.o. |      |št. 658/12 |indeksom rasti |
|     |Log     |      |k.o. Log  |cen       |
|     |       |      |      |7.374,82    |
|     |       |      |      |(1.767.302,06) |
+------------------------------------------------------------------+
|MENJAVA                              |
+----------+-------------+-----------+------------+----------------+
|M1    |parc. št.  | 9.499.354|parc. št.  |Revalorizirano z|
|     |596/5 za   |      |596/5 za  |indeksom rasti |
|     |parc. št.  |      |parc. št.  |cen       |
|     |596/10,596/1 |      |596/10,596/1|40.551,82    |
|     |k.o. Log   |      |k.o. Log  |(9.717.839,14) |
+----------+-------------+-----------+------------+----------------+
|M2    |parc. št.  |  350.829|parc. št.  |Revalorizirano z|
|     |2005 za 158/3|      |2005 za   |indeksom rasti |
|     |k.o. Log   |      |158/3 k.o. |cen       |
|     |       |      |Log     |1.497,66    |
|     |       |      |      |(358.898,07)  |
+----------+-------------+-----------+------------+----------------+
|M3    |parc. št.  |  354.431|del parc.  |Revalorizirano z|
|     |1303/25 za  |      |št. 2022/2 |indeksom rasti |
|     |1303/28 k.o. |      |k.o. Log za |cen       |
|     |Log     |      |del parc.  |1.474,61    |
|     |       |      |št. 1303/25 |(353.375,91)  |
|     |       |      |in del parc.|        |
|     |       |      |št. 1303/28 |        |
|     |       |      |k.o. Log  |        |
+----------+-------------+-----------+------------+----------------+
|M4    |parc. št.  | 7.728.000|parc. št.  |Revalorizirano z|
|     |650/3 za   |      |650/3 za  |indeksom rasti |
|     |parc. št.  |      |parc. št.  |cen       |
|     |2016/3 k.o. |      |2016/3 k.o. |32.990,09    |
|     |Log     |      |Log     |(7.905.744,00) |
+----------+-------------+-----------+------------+----------------+
|M5    |del parc. št.| 2.600.640|del parc.  |Revalorizirano z|
|     |2022/2 za del|      |št. 2022/2 |indeksom rasti |
|     |parc. št.  |      |za del parc.|cen       |
|     |1880/2 k.o. |      |št. 1880/2 |11.101,88    |
|     |Log     |      |k.o. Log  |(2.660.454,72) |
+----------+-------------+-----------+------------+----------------+
Skupni znesek prodaj za leto 2007 znaša 15.532,32 €.
Skupni znesek menjav za leto 2007 znaša 87.616,06 €.
Program prodaje občinskega premoženja za leto 2007 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2007.
Program prodaje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/2007
Dragomer, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.