Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2958. Odlok o občinskih taksah v Občini Jesenice, stran 7519.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) – ZLS-UPB1 in 21/06 – odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06), je Občinski svet Občine Jesenice na seji dne 31. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Jesenice
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Jesenice in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
V Občini Jesenice se plačujejo občinske takse za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev
2. oglaševanje na javnih mestih
3. parkiranje na javnih površinah
4. druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
3. člen
Za javne površine se po tem odloku štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene javne površine na območju Občine Jesenice ter javni prostori in površine v lasti Občine Jesenice, ki se uporabljajo za javne namene.
Javno mesto je po tem odloku vsaka javna površina in tudi fasada, streha in podobna površina.
4. člen
Občinske takse iz 2. člena tega odloka se določajo v točkah. Višina taks za posamezne taksne predmete ali storitve je določena v posebnem delu – tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Za taksne tarife, ki imajo izračun takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za taksne tarife, ki imajo izračun takse na leto, pa se v primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna na dneve.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka zanaša 0,052 €.
Vsakokratno spremembo vrednosti točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena določa občinski svet s sklepom.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
5. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene občinske takse.
6. člen
Občinske takse ne plačajo državni ter občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Jesenice ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Jesenice.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v Občini Jesenice ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Občinska taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Župan Občine Jesenice lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes, in taksni zavezanec ali namen prireditve ni naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Jesenice.
Župan Občine Jesenice lahko na predlog pristojnega občinskega upravnega organa oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Jesenice in so sofinancirane s strani Občine Jesenice, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Občina Jesenice in krajevne skupnosti, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Jesenice;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev;
– aktivnostmi za revitalizacijo starega dela mesta Jesenice.
III. ODMERA OBČINSKIH TAKS
7. člen
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna in podatki o velikosti taksnega predmeta in čas trajanja, določeni v 3. členu tega odloka.
Občinske takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete in se plačujejo v naprej oziroma tako kot je določeno z odločbo.
Če taksa, odmerjena po postopku iz prvega odstavka tega člena za enega taksnega zavezanca ne presega vrednosti 300 točk, se odmeri v višini 300 točk.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občino Jesenice o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta, ter s potekom dneva zadnje uporabe taksnega predmeta, če je taksa določena v dnevih.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti Občini Jesenice pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, preneha pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.). Za prijavo taksne obveznosti šteje tudi vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin.
Taksni zavezanec je dolžan Komunalni direkciji Občine Jesenice prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse.
Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih, se odmeri občinska taksa po podatkih ugotovljenih s strani občinskega redarja ali podatkih pristojnih inšpekcijskih služb in po evidencah taksnih predmetov.
9. člen
Takso odmerja uprava Občine Jesenice, izterjuje pa pristojni davčni organ po predpisih o davčni izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse po dokončnosti odločb, se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
Občinske takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi občinskih taks drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo Komunalne direkcije Občine Jesenice.
Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od dokončnosti odločbe. O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
10. člen
Občinska taksa za uporabo javnih površin po tem odloku se odmeri hkrati z izdajo dovoljenja za posebno uporabo javne površine, v skladu s predpisi o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenic. V primeru, kadar je predmet uporabe površina v lasti Občine Jesenice, ki je namenjena splošni javni rabi, se izda dovoljenje in odmeri občinska taksa, kadar so taksni predmeti začasne narave.
11. člen
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Jesenice in se namensko uporabljajo za vzdrževanje javnih površin.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Pristojne inšpekcijske službe in občinski redar na terenu ugotavljajo, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksnih obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti v roku, navedenem v odločbi, lahko pristojni občinski organ odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega premeta z javne površine ali prekinitev izvajanja storitev na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje storitve na javni površini določa ta odlok.
V. GLOBE
13. člen
Z globo 850,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti;
– če v prijavi taksne obveznosti navede neresnične podatke, pomembne za odmero taksne obveznosti;
– če uporablja javno površino brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa;
– če ne upošteva odredbe inšpekcijskega organa iz drugega odstavka 12. člena tega odloka.
Z globo 250,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99, 123/00, 109/01, 89/02, 124/04, 43/05). Začeti postopki za izdajo odločb o odmeri komunalne takse, ki do uveljavitve tega odloka niso pravnomočno končani se končajo po določbah Odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99, 123/00, 109/01, 89/02, 124/04, 43/05).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2007
Jesenice, dne 11. junija 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
       POSEBNI DEL – TARIFE OBČINSKIH TAKS

  TARIFNA ŠTEVILKA 1
  Uporaba javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev
+----------+----------------------------------+----------------+
|1.1.   |cirkusi, zabavni parki in     |     5 točk|
|     |razstave, za vsak m2 dnevno    |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|1.2.   |javne prireditve s profitnim   |     10 točk|
|     |namenom, za vsak m2 dnevno    |        |
+----------+----------------------------------+----------------+


  TARIFNA ŠTEVILKA 2
  Oglaševanje na javnih mestih
+----------+----------------------------------+----------------+
|2.1.   |Reklamni objekti:         |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|2.1.1.  |Reklamne table, transparenti,   |        |
|     |zastave              |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |– do 1 m2, letno         |    800 točk|
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |– do 2 m2, letno         |   1.000 točk|
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |– nad 2 m2, letno         |   3.000 točk|
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |– nad 9 m2, letno         |   9.000 točk|
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |– do 2 m2, dnevno         |     40 točk|
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |– nad 2 m2 dnevno         |     80 točk|
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |– nad 9 m2 dnevno         |    250 točk|
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |Svetlobni reklamni objekti se   |        |
|     |pomnožijo s faktorjem 1,5.    |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|2.1.2.  |Jumbo panoji           |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |– dvostranski, kom, letno     |   15.000 točk|
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |– enostranski, kom, letno     |   10.000 točk|
+----------+----------------------------------+----------------+


  Pojasnila:
  a) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne osebe ali
samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost, ali fizične osebe, ki izvajajo
oglaševanje oziroma so taksni zavezanci lastniki taksnih
predmetov ali površin (panoji itd.), na katerih je taksni
predmet nameščen.
  b) Za taksni predmet se ne štejejo zakonsko obvezna označba
firme, na zgradbi firme.
  c) Za taksni predmet se ne štejejo usmerjevalne table,
postavljene v okviru usmerjevalnega in obvestilnega sistema.
  d) Taksa se ne plača za državne, občinske in druge zastave
izobešene v skladu z občinskimi in drugimi predpisi.

  TARIFNA ŠTEVILKA 3
  Parkiranje na javnih površinah
+----------+----------------------------------+----------------+
|3.1.   |Parkiranje na javnih površinah za |        |
|     |vsak m2 dnevno          |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |Asfaltirane, tlakovane in podobne |     3 točke|
|     |utrjene površine         |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |Druge površine          |     2 točki|
+----------+----------------------------------+----------------+

  Pojasnila:
  Taksni predmet po tej tarifni številki je začasna uporaba
javne površine za določen namen, ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora (parkiranje ob večjih prireditvah,
uporaba javnega prostora za večje politične, zabavne ali
gospodarsko – pridobitne prireditve) in ki je dovoljena na
podlagi ustreznega občinskega akta.


  TARIFNA ŠTEVILKA 4
  Druge oblike uporabe javnih površin
+----------+----------------------------------+----------------+
|5.1.   |Gradbišča in drugi začasni    |        |
|     |nameni:              |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|5.1.1.  |Gradbišča, prekopi in drugi    |        |
|     |začasni nameni, za vsak m2 dnevno |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |Če uporaba javne površine traja  |     5 točk|
|     |do 1 meseca:           |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|     |Za uporabo javne površine nad 1  |     7 točke|
|     |mesec:              |        |
+----------+----------------------------------+----------------+

  Pojasnilo:
  Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik
javne površine.