Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18187/07 , Stran 4962
1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg. 2. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega bloka Nova vas 60, 1385 Nova vas, v skupni izmeri 64,22 m2. 3. Po cenitvenem poročilu, ki ga izdelal Jože Žagar, imetnik certifikata za vrednotenje ter sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke, zajema objekt prostore naslednjih neto koristnih površin: – dnevna soba: 19,80 m2, – soba: 13,76 m2, – shramba: 7,04 m2, – kuhinja: 8,09 m2, – kopalnica: 3,80 m2, – WC: 1,17 m2, – predsoba: 4,60 m2, – balkon: 1,96 m2, – kletni prostor; 4,00 m2, – Skupaj: 64,22 m2, 4. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 50.000 €. 5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Nova vas 60 – ne odpiraj«; – v ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne oseb; – potrdilo o plačani varščini, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Loška dolina št. 01265-0100002634 ter natančno navesti ponujeno ceno; – izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe; – izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika iz zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati; – izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo). 6. Odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 2007 ob 9. uri v mali sejni sobi Občine Loška dolina, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. 7. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru; – podrobnejše informacije dobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri Ogrinc Ljubi, tel. 70-50-670.