Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

5404. Priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Dvanajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2006

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5405. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5406. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji
5407. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji
5408. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5409. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo
5461. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
5462. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

MINISTRSTVA

5410. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
5411. Pravilnik o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
5412. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015)
5413. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014)
5414. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014)
5415. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016)
5416. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015)
5417. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015)
5418. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence ribičev – fizičnih oseb
5419. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Seznama smernic za evropska tehnična soglasja za gradbene proizvode
5420. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
5463. Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
5464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5465. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5421. Pristop h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije in k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Benedikt

5422. Odlok o komunalnih taksah v Občini Benedikt
5423. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Cerkno

5424. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Črnomelj

5425. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004

Hrpelje-Kozina

5426. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Hrpelje - Kozina
5427. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2007–2013

Jesenice

5428. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice

Kamnik

5429. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik

Ljubljana

5430. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
5431. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
5432. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
5433. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Mislinja

5434. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2007
5435. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence z območja Občine Mislinja

Mozirje

5436. Odlok o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Mozirje
5437. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2007
5438. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
5439. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 782/2, k.o. Loke

Podčetrtek

5440. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007
5441. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek
5442. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
5443. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2008
5444. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2008
5445. Sklep o povišanju najemnin od 1. januarja 2008 dalje za stanovanja v lasti Občine Podčetrtek

Ribnica

5446. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Čistilne naprave Dolenja vas

Slovenj Gradec

5447. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju individualne zazidave (Uglarjevo) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu

Sveti Jurij ob Ščavnici

5448. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2007

Škocjan

5449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2007 (rebalans 2)
5450. Pravilnik o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan
5451. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan

Škofja Loka

5452. Odlok o gledaliških uprizoritvah Škofjeloškega pasijona – Processio Locopolitana v Škofji Loki v letih 2009, 2015 in 2021
5453. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
5454. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
5455. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka

Turnišče

5456. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2007
5457. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5458. Pravilnik o spremembah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Turnišče

Zagorje ob Savi

5459. Pravilnik o zamenjavi stanovanj Občine Zagorje ob Savi

Zavrč

5460. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2006

POPRAVKI

5466. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1B)
5467. Popravek Pravilnika o sofinanciranju investicij v vaške vodovode v Občini Žiri

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti