Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5446. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Čistilne naprave Dolenja vas, stran 15026.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je župan Občine Ribnica dne 20. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Čistilne naprave Dolenja vas
1. člen
(Splošni podatki)
S tem sklepom se začne pripravljati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za izgradnjo čistilne naprave Dolenja vas (v nadaljevanju ČN)
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Naselja Goriča vas, Nemška vas, Prigorica in Dolenja vas v Občini Ribnica nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. V nekaterih delih naselja je zgrajena meteorna kanalizacija na katero je priključenih več stanovanjskih objektov z odpadnimi vodami. Za sanacijo razmer in celovito komunalno ureditev navedenih naselij je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu in ČN. Lokacija ČN je bila opredeljena v naselju Dolenja vas na parceli št. 4027/2, k.o. Dolenja vas, na desnem bregu struge reke Ribnice in določena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do 2000 (SDL, št. 12/87, 18/88 in 11/90) in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1985–1990 (SDL, št. 12/87, 10/91 in 21/93). Kapaciteta ČN bo zadostovala za čiščenje 2100 PE.
Cilji izgradnje ČN so:
– izboljšati splošno varnost naravnega okolja pred onesnaževanjem, zlasti tal in voda, ki ga predstavljajo nekontrolirani izpusti neprečiščenih odpadnih voda v okolje,
– izboljšati sanitarne in higienske pogoje bivanja na prispevnem območju (naselja Nemška vas, Prigorica, Dolenja vas) in zagotoviti možnost čiščenja odpadnih voda iz obstoječih objektov,
– izboljšati stanje opremljenosti stavbnih zemljišč s komunalno opremo ter omogočiti izrabo razpoložljivih prostih stavbnih zemljišč,
– zagotoviti pogoje za nadaljnji prostorski razvoj v naseljih prispevnega območja,
– izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz nacionalnega programa varstva okolja in operativnih programov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na državni in lokalni ravni.
3. člen
(Podrobnejša določitev območja, za katerega se pripravlja OPPN)
Območje načrtovane gradnje ČN obsega parcelo št. 4027/2, v k.o. Dolenja vas na kateri je predvidena gradnja ČN in parcelo št. 4493/1, k.o. Dolenja vas za ureditev dostopa ter komunalne opreme do ČN.
Območje urejanja obsega skupno 0,13 ha zemljišč, ki v naravi predstavljajo travnik (parc. št. 4027/2 – del, v velikosti 0,10 ha, v prostorskem planskem aktu označeno kot območje okoljske infrastrukture) in javno pot (parc. št. 4493/1 – del v velikosti 0,03 ha).
4. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pripravljavec OPPN za izgradnjo ČN je Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica (v nadaljnjem besedilu pripravljavec). Pripravljavec zagotavlja sredstva za izdelavo OPPN na podlagi sprejetega odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2007.
Pobudnik in naročnik priprave OPPN je Občina Ribnica, ki zagotavlja tudi sredstva za vse druge naloge povezane s pripravo in postopkom sprejemanja prostorskega akta, kot so opravljanje predhodnih raziskav s področja varstva naravne in kulturne dediščine, izdelava idejnih projektov gospodarske javne infrastrukture, pridobivanje ekspertnih mnenj v zvezi s pripravo okoljskega poročila in opravljanje revizijskih postopkov zanj ter izdelavo vseh potrebnih strokovnih in geodetskih podlag.
Izdelovalec OPPN (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
Načrtovalec je v postopku priprave OPPN dolžen izdelati okoljsko poročilo, ki ne vključuje obveznosti pripravljavca iz 2. točke.
5. člen
(Roki za pripravo OPPN ter njegovih posameznih faz)
1. Začetek priprave OPPN
– Župan Občine Ribnica o sklepu o začetku priprave OPPN seznani Ministrstvo za okolje in prostor ter sosednje občine in jih pozove, da v roku 30 dni podajo svoje razvojne potrebe, ki so povezane z načrtovano prostorsko ureditvijo.
2. Osnutek akta
– pripravljavec na podlagi prikaza stanja prostora in nadrejenih aktov in izdelanih strokovnih podlag pripravi osnutek OPPN,
– pripravljavec pošlje osnutek akta nosilcem urejanja prostora iz VII. točke tega sklepa in jih pozove, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter druge relevantne podatke, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma predmet načrtovanja,
– nosilci urejanja prostora predložijo smernice, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja pa v 30 dneh odloči, ali je za predmetni akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
3. Dopolnjen osnutek akta
– načrtovalec na podlagi pridobljenih smernic in podatkov dopolni osnutek akta tako, da posamezno rešitev pridobi z utemeljenim izborom najustreznejše strokovne rešitve,
– naročnik zagotovi izdelavo ugotovljenih potrebnih dodatnih strokovnih podlag in ekspertnih mnenj,
– načrtovalec zagotovi izdelavo okoljskega poročila,
– pripravljavec posreduje ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja okoljsko poročilo skupaj dopolnjenim osnutkom akta, da v 15 dneh oblikuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
4. Sodelovanje javnosti
– pripravljavec, po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila, z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka akta in okoljskega poročila na sedežu Občine Ribnica, ki traja najmanj 30 dni; javno naznanilo mora biti objavljeno najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve; v okviru javne razgrnitve organizira javno obravnavo razgrnjenih gradiv,
– pripravljavec o javni obravnavi posebej pisno obvesti lastnike zemljišč v območju urejanja,
– pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem prouči pripombe in predloge iz javne razgrnitve ter v 15 dneh zavzame stališče, ki ga objavi na svetovnem spletu.
5. Priprava predloga akta in sprejem
– naročnik na podlagi stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav ter stališč do pripomb in predlogov občin zagotovi dopolnitev strokovnih podlag in okoljskega poročila,
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag in na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve izdela predlog OPPN in okoljskega poročila,
– pripravljavec pošlje nosilcem urejanja prostora iz VII. točke tega sklepa, da v 30 dneh dajo mnenje k predlogu akta z vidika njihove pristojnosti, v katerem se opredelijo do upoštevanja smernic; v enakem roku se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje,
– ministrstvo pristojno za varstvo okolja izda potrdilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje,
– pripravljavec sprejme OPPN.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilca urejanja prostora, ki podajata razvojne potrebe sta:
1. Občina Ribnica,
2. Komunala Ribnica d.o.o.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve in mnenja so naslednji:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
4. Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek za območje,
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
8. Elektro Ljubljana, DE Kočevje, Cesta na trato 6, 1330 Kočevje,
9. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK,
10. Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11 A, 1310 Ribnica,
11. Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
12. Občina Ribnica, Občinska uprava – za področje občinskih cest, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
13. Občina Ribnica, Občinska uprava – pristojna za področje občinskih cest,
14. drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
7. člen
(Način pridobitve strokovne rešitve)
Načrtovalec za pripravo OPPN izdela strokovne podlage na osnovi predhodne analize prostora. Poleg izdelanih strokovnih podlag, v vseh fazah priprave akta upošteva tudi programska izhodišča, pridobljene smernice in druga strokovna gradiva iz različnih področij, ki se nanašajo na obravnavani prostor. Načeloma se izdela ena rešitev.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 430-11/2007
Ribnica, dne 20. novembra 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost