Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 622/07 Ob-32118/07 , Stran 7636
Zaporedna št. 1 Parc. št. 285/5, travnik v izmeri 141 m2, parc. št. 287/5, travnik v izmeri 173 m2, parc. št. 283/2, njiva v izmeri 3435 m2 in parc. št. 284/2, travnik v izmeri 1018 m2, vse vpisane pri vl. št. 978, k.o. Predtrg. Zemljišča so po planu opredeljena kot stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč znaša 858.060,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo skupaj. Zaporedna št. 2 Parc. št. 34/2, gospodarsko poslopje v izmeri 790 m2, vpisana pri vl. št. 210, k.o. Petelinje. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče. Na parceli stoji dotrajan objekt – lesena nadstrešnica, katere ocenjena starost je 40 let. Izklicna cena zemljišča znaša 97.549,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 3 Parc. št. 34/3, gospodarsko poslopje v izmeri 790 m2, vpisana pri vl. št. 210, k.o. Petelinje. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče. Na parceli stoji dotrajan objekt – lesena nadstrešnica, katere ocenjena starost je 40 let. Izklicna cena zemljišča znaša 97.549,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 4 Parc. št. 1074, travnik v izmeri 1747 m2, vpisana pri vl. št. 80, k.o. Borovec, in parc. št. 1075/1, sadovnjak v izmeri 1930 m2, parc. št. 1075/2, sadovnjak v izmeri 685 m2, parc. št. 98.S, stavbišče v izmeri 130 m2, parc. št. 102.S, stavbišče v izmeri 86 m2, vse vpisane pri vl. št. 79, k.o. Borovec in parc. št. 959/2, sadovnjak v izmeri 303 m2, parc. št. 99.S, stavbišče v izmeri 30 m2, parc. št. 962/1, sadovnjak v izmeri 1013 m2, vse vpisane pri vl. št. 81, k.o. Borovec. Zemljišča se po planu nahajajo znotraj poselitvenega območja naselja, izklicna cena zemljišč znaša 71.088,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo skupaj. Zaporedna št. 5 Parc. št. 1272, travnik v izmeri 993 m2, vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 19.065,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 1273, travnik v izmeri 993 m2, vpisana pri vl. št. 668, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 19.065,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 1287, travnik v izmeri 1169 m2, vpisana pri vl. št. 1302, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 22.444,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 8 Parc. št. 1277/3, travnik v izmeri 6260 m2, vpisana pri vl. št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 120.192,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 9 Parc. št. 1277/4, gozd v izmeri 11445 m2 in travnik v izmeri 11400 m2, vpisana pri vl. št. 933, k.o. Grahovo, zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 438.624,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 10 Parc. št. 795, travnik v izmeri 3655 m2, vpisana pri vl. št. 638, k.o. Vojnik trg do deleža 1838/3655. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče. Na parceli stojita pomožna objekta – strojna lopa in drvarnica, ki nista last prodajalca in nista predmet prodaje. Izklicna cena zemljišča znaša 64.342,23 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu kavcije, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu kavcije. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 14. 12. 2007, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____–Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati kavcijo v višini 20% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-10/2007 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena kavcija všteje v kupnino. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo kavcijo. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo kavcijo. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 1, 2, in 3, občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap. št. 10 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da tako solastnik oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 18. 12. 2007 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti