Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 360-01-64/2005 Ob-32314/07 , Stran 7665
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: Predmet javnega zbiranja ponudb je objekt – bivša šola na naslovu Podlipa 36, ki stoji na gradbeni parceli, ki jo sestavljata parceli št. 193/9 in 193/10, k.o. Podlipa skupne površine 1.199 m2. Objekt je iz dveh etaž, pritličja v izmeri 198,15 m2 in nadstropja v izmeri 201,57 m2, skupne površine 399,72 m2. V pritličju so prostori šole s sanitarijami in prostori večsobnega stanovanja, na podstrešju pa samo prostori šole. Objekt je bil zgrajen okrog leta 1930 ter kasneje delno prenovljen, predvsem mansarda. Izhodiščna cena: 158.000,00 EUR. 3. Pogoji prodaje: – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. – Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. – Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Vrhnika pravico zadržati vplačano varščino. – Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Vrhnika št. 03140-0100001093 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun Občine Vrhnika št. 01340-0100001093. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnin, – zahtevane priloge. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dovoljenja (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni, – dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 12. 12. 2007. Za pravočasno ponudbo se šteje tista ponudba, ki bo prispela do 12. 12. 2007 do 12. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Podlipa 36 – bivša šola« na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Župan oziroma komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi za to navedla razloge. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 6. Informacije: podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika, Oddelku za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti